Esiselvitystyö ja -raportti

Maalinnoitus-hankkeen ensimmäinen askel ideasta kohti toteutusta otettiin alkukeväästä 2014, jolloin käynnistyi Euroopan sosiaalirahaston ja Rikosseuraamuslaitoksen rahoittama, yhdeksän kuukauden mittainen esiselvityshanke.

Tarkoituksena oli selvittää, voidaanko pääkaupunkiseudun ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoituksia ylipäänsä käyttää rikosseuraamusasiakkaiden työkohteena, ja minkälaisia reunaehtoja tämän kaltainen toiminta sisältäisi.

Lähtökohtana oli, että mikäli kunnostustoiminnan voitiin katsoa soveltuvan rikosseuraamusasiakkaille, suunniteltaisiin esiselvitykseen pohjautuva pilottihanke, missä toimintaa kokeiltaisiin käytännössä.

Hankkeen taustalla olivat rangaistuskäytännöissä tapahtuvat rakennemuutokset, joiden seurauksena rikosseuraamusten painopistettä tullaan todennäköisesti siirtämään laitosseuraamuksista entistä enemmän vapaudessa suoritettaviin rangaistuksiin.

Hankkeen lopputuloksena syntyi ”Pääkaupunkiseudun maalinnoitukset rikosseuraamusasiakkaiden työkohteena” –esiselvitysraportti. Raportti sisälsi:
  • Taustatietoa ja kokemuksia yhdyskuntaseuraamusten toimintavelvoitteista, työtoiminnasta, rikosseuraamusalan haasteista sekä green care -toiminnasta
  • Katsauksen Helsingin maa- ja merilinnoituksen maarintaman historiaan menneisyydestä nykyaikaan
  • Yleisohjeet linnoitusten hoitohankkeen toteutukselle, sisältäen vinkkejä hoitokohteen valintaan ja hoitosuunnitelmaan laatimiseen sekä tietoa linnoitusten suojelusta ja hoidosta vastaavista tahoista
  • Maalinnoitusten hoitotyön käytännön ohjeistuksen, työtehtävien jaottelun vaativuustason mukaan sekä työmaaolosuhteiden, töiden organisoinnin ja työturvallisuuden reunaehdot
  • Asiakaskunnan kartoituksen sisältäen arvion kohderyhmän mahdollisista terveydentilaan liittyvistä ongelmista sekä arvion yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden määristä pääkaupunkiseudulla
  • Katsauksen työkohteiksi mahdollisesti sopiviin linnoituskohteisiin, niiden hoitohistoriaan ja nykytilaan

Selvitystyön tuloksista voitiin päätellä, että mikäli työturvallisuuteen, hoidon suunnitteluun ja työnohjaukseen pystytään panostamaan tarpeeksi, maalinnoitukset olisivat erinomaisia rikosseuraamusasiakkaiden työkohteita. Linnoitusten hoidon työtehtävät ovat pääasiallisesti yksinkertaisia, eivätkä vaadi välttämättä aiempaa työkokemusta tai erityisosaamista.

Vaikka linnoitusketju on muinaismuistolain suojelema kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde, suuren puolustuskokonaisuuden jatkuvalle hoidolle ei ole viime vuosina riittänyt resursseja. Tarve siivoukselle ja hoidolle on kuitenkin kiistaton sekä suojelullisista näkökulmista että puistoalueiden viihtyvyyden kannalta. Myös Euroopan neuvoston yhdyskuntaseuraamustoiminnalle asettamat tavoitteet täyttyvät yhteisön hyväksi tehtävässä työssä.

Pilottihankkeen suunnittelun päästiin heti esiselvityshankkeen päätyttyä Rikosseuraamuslaitoksen Etelä-Suomen rikosseuraamusalueelle myöntämällä määrärahalla, joka ohjattiin Kritsin käytettäväksi.

Pilotin punaisiksi langoiksi muodostuivat työnjohtajan ja palveluohjaajan roolien yhdistäminen, tekemällä oppiminen ja osaamisen kokemukset sekä vertaistuki. Lisäksi toiminnassa haluttiin hyödyntää vehreiden ympäristöjen tuomat mahdollisuudet green care –toiminnalle, jossa luontoa ja luontoympäristöjä käytetään tavoitteellisesti hyvinvoinnin lisäämisessä.

Esiselvityshankkeen loppuseminaari pidettiin 23.10.2014 Tikkurilassa RSKK:n tiloissa. Keskusteluvetoiseen tilaisuuteen osallistui asiantuntijoita rikosseuraamus- ja museoalalta sekä Helsingin kaupungin puisto-osastolta.

tunnelin suu
200pxkorkea
cfc6-ml-lapset.jpg
400px_korkea

Pääkaupunkiseudun maalinnoitukset rikosseuraamusasiakkaiden työkohteena
Salla Tenhovirta
Monisteita 1/2014
Maalinnoitukset työkohteena
3,3MB, päivitetty 21.10.2014
VERKKOVARAANI