Toiminta ja tavoitteet

Maalinnoitus-hankkeessa kerätään laaja-alaista kokemusta ja hyviä käytäntöjä uudentyyppisestä yhdyskuntaseuraamusten suorittamisen mallista. Asiakkaita tuetaan palvelun suorittamisessa korostetun tuen elementtien, kuten esimerkiksi vertaistuen, tukihenkilönä toimivan työ- ja palveluohjaajan sekä luonnonympäristöjä hyödyntävän green care -ajattelun avulla.

Hanke on suunnattu erityisesti sellaisille yhdyskuntaseuraamusasiakkaille, joiden on hankala löytää palvelupaikkaa, tai jotka muuten tarvitsevat sellaista tukea palvelun suorittamiseen, mitä niin kutsutuilla perinteisillä palvelupaikoilla ei ole mahdollista tarjota.

Vertaistukea ja yhdessä oppimista ryhmässä
Työtoiminta toteutetaan 4-5 hengen ryhmissä, joista toinen työskentelee maanantaisin ja tiistaisin ja toinen keskiviikkoisin ja torstaisin neljä tuntia kerrallaan. Asiakkaalle palvelutunteja kertyy viikossa siis saman verran kuin perinteisessä yhdyskuntapalvelussa.

Töihin perehdytetään palvelun aikana ja uusia työmenetelmiä kokeillaan ja opitaan yhdessä työ- ja palveluohjaajan kanssa. Oman kädenjäljen näkymisen ja fyysisesti raskaan työn kautta voi saada kyvykkyyden ja itseluottamuksen kokemuksia, jotka tuottavat onnistumisen ja osaamisen tunteita.

Ryhmämuotoisen toiminnan taustalla ovat sekä käytännön syyt että myös ajatus siitä, että ryhmätoiminnassa syntyvä vertaistuki voi toimia voimavarana ja kuntouttavana elementtinä osallistujille.

Kun palvelu voidaan suorittaa olosuhteissa, jossa työkaverit ovat vertaisia ja painivat ehkä elämässään samankaltaisten kysymysten kanssa, voivat työnteon lomassa käydyt ohjatut juttutuokiot ja keskustelut tuoda uutta näkökulmaa ongelmien ratkaisemiseksi.

Palvelun läpi työ- ja palveluohjaajan tuella

Asiakkaiden kanssa palvelupaikalla on työ- ja palveluohjaaja, joka ohjaa ja neuvoo käytännön töissä, kannustaa ja toimii esimerkkinä. Työ- ja palveluohjaajan tuki ja ohjaus syntyy henkilökohtaisen vuorovaikutuksen kautta.

Merkittävä osa työ- ja palveluohjaajan toimintaa on asiakkaiden monipuolinen tukeminen ja kanssakulkeminen myös varsinaisten palvelutuntien ulkopuolella. Tukea ja neuvoja saa esimerkiksi asuntoasioiden hoitamisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa asioimisessa sekä elämänhallinnan löytymisessä.

Tavoitteena on, että työ- ja palveluohjaajan tuen avulla asiakkaat pystyisivät paitsi suorittamaan yhdyskuntaseuraamuksensa myös saamaan uutta näkökulmaa ja käytännön neuvoja ongelmien ratkaisuun ja kohtaamiseen.

Rauhoittumisen taitoa luonnon avulla
Luonnossa oleskelulla on tunnetusti hyvinvointia lisääviä vaikutuksia, kuten stressin lievittymistä ja mielialan kohentumista. Ongelmat ilmenevät voimakkaina terveydellisesti ja sosiaalisesti heikommassa asemassa olevilla. Toiminta, jossa luontoa ja luonnollisia ympäristöjä käytetään tavoitteellisesti hyvinvoinnin edistämiseen, kutsutaan green care -toiminnaksi.

Maalinnoitus-hankkeessa luonnon elvyttäviä vaikutuksia hyödynnetään linnoitusalueiden hoitotyössä sekä toimintaympäristönä toimivan vehreän puiston avulla että luonnon kanssa tapahtuvan aktiivisen vuorovaikutuksen kautta.

Linnoitteiden hoidon pääasiallisena tavoitteena on linnoitusrakenteiden säilyvyyden turvaamisen lisäksi maisemanhoito, ja muun muassa linnoitusalueiden rikkaan kasvilajiston säilyminen. Tällöin hoidon kohteena on myös luontoympäristö itsessään. Osallistujat pääsevät myös osaksi hoidettavan maiseman historiallista ketjua ja näin ollen itsekin osaksi linnoitusten historiaa.

Tavoitteet
Vaikka ryhmämuotoiseen yhdyskuntapalveluun on aiemmin suhtauduttu rikosseuraamusalan toimijoiden keskuudessa epäilevästi, ovat asenteet sittemmin muuttuneet myönteisimmiksi. Uudentyyppisille palvelupaikkakokeiluille onkin tilausta, jotta ryhmämuotoisesta yhdyskuntapalvelusta saataisiin enemmän kokemusta.

Maalinnoitus-hankkeen keskeisimpiä laadullisia tavoitteita on kerätä kokemuksia ryhmämuotoisen yhdyskuntapalvelun käytännön kysymyksistä, kuten ryhmän koosta, dynamiikasta ja vertaistuesta, sekä työnjohdon ja palveluohjaajan/tukihenkilön roolien yhdistymisestä työ- ja palveluohjaajan työnkuvassa.

Hankkeen mitattavissa oleviin tavoitteisiin kuuluu asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn kohentaminen yhdyskuntaseuraamuksen suorittamisen ohella. Tuloksia mitataan Työterveyslaitoksen Solmu-koordinaatiohankkeen kehittämällä Kykyviisari-mittarilla.

Erityisesti ESR-ohjelmakauden 2014–2020 toimintalinja 5:n käyttöön suunnatulla mittarilla arvioidaan asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn muutosta hankkeeseen osallistumisen aikana. Muita hankkeessa seurattavia kvantitatiivisia muuttujia ovat muun muassa suoritettujen yhdyskuntapalvelutuntien määrä, hoidetut linnoitusalueet, sekä loppuun asti suoritettujen palveluiden määrä.

a8d7-ml-kaivantoa.jpg
200pxkorkea
a659-ml-ruskanpeitossa.jpg
200pxkorkea
1c95-ml-tunneliin.jpg
VERKKOVARAANI