Päättyneitä hankkeita ja niiden tuloksia

Päättyneitä hankkeita ja niiden tuloksia
PÄÄTTYNEET HANKKEETMITÄ SITTEN TAPAHTUI
Jenginuorten rikoksentorjuntahanke järjestöyhteistyönä (2012-2015)

Hankkeen tavoitteena oli rakentaa ennaltaehkäisevä etsivän työn malli rikoksilla oireilevien nuorten tavoittamiseen.

Hanke onnistui rekrytoimaan runsaasti nuoria kokemusasiantuntijoita mukaan toimintaansa.

Lisäksi hankkeessa koulutettiin laaja-alaisesti yhteistyötahoja.

Hanke suuntautui myös nuorten perheisiin.

Projektipäällikkönä toimi Timo Heikkonen ja työntekijänä Reetta Pihl.

Hanketta hallinnoi Kriminaalihuollon tukisäätiö ja rahoitti Raha-automaattiyhdistys.
Hankkeen loppuseminaari järjestettiin Malmilla 17.9.2015.
KUKA MUU MUKA - Jenginuorihankkeen seminaari 26.11.2014
Kuka muu muka

Kokemusasiantuntijuus
Mahon, Maija: Näkökulmia kokemusasiantuntijuudesta Jengi-nuorihankkeessa
Laurea-ammattikorkeakoulu, Tikkurila 2015

Nuorten aikuisten näkökulmia syrjäytymisdiskurssiin
”Mä haluisin nyt käydä sitä kouluu loppuun asti, et mul tulis joku tulevaisuus”
683KB, päivitetty 19.2.2014
Anni Mäkinen & Laura Salmela, opinnäytetyö, Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila, Rikosseuraamusalan koulutusohjelma Helmikuu 2014

Jenginuorten rikoksentorjuntahankkeen taustaraportti
Hanna Mäki-Tuuri: suomensomalien ja romanien yhteiskuntaan sopeutumisen haasteita sekä katsaus pohjoismaiseen jengikulttuuriin.
SAVA - Saattaen vapauteen -projektissa kehitettiin tehostettua tuettua asumista uusiin seuraamuksiin sijoitettaville pääkaupunkiseutulaisille asunnottomille rikosseuraamusasiakkaille. Henkilöstöresursseja olivat projektin vastuuhenkilönä projektipäällikkö sekä kaksi projektiasumisohjaajaa.
Projektissa oli yhteensä 23 asiakasta, joista ensimmäisen valvottu koevapaus alkoi 4.6.2013 ja viimeisin projektiin tullut asiakas aloitta koevapautensa 19.8.2015. Projektin tehostettu tuki päättyi 31.10.2015.

Intensiivisempien tukimallien kehittäminen mahdollisti haasteellisempien asiakkaiden vastaanottamisen Kriminaalihuollon tukisäätiön tukiasumispalveluihin. Projektin tarkoituksena oli selvittää, millaista tehostettua tukea tarvitaan sijoitettaessa kaikista huonoimmassa asemassa olevia, asunnottomia rikosseuraamusasiakkaita onnistuneesti uusiin seuraamusmuotoihin RISE:n ja kotikunnan päätöksellä tukiasumispalvelujen piiriin. Tällä pyrittiin vähentämään haastavimman kohderyhmän sijoitusten epäonnistumisia ja samalla turvattiin asunnottomien yhdenvertainen oikeus päästä uusiin seuraamusmuotoihin. Projektissa pyrittiin kannustamaan ja tukemaan uusien seuraamuksien (valvottu koevapaus) järjestelyjä erityisesti niille asunnottomille asiakkaille, joille asteittainen vapautuminen on yhteiskuntaan paremmin integroitumisen kannalta erityisen tärkeää.
logoj

Saattaen vapauteen loppuraportti
1,1MB, päivitetty 12.4.2017

Lisätietoja
vuosiraportissa ja blogissa.
Selvitys maalinnoitusten kunnostuksesta rikosseuraamusten työkohteena 2014
Euroopan sosiaalirahaston ja Rikosseuraamuslaitoksen rahoittamassa esiselvityshankkeessa tarkasteltiin Helsinkiä ympäröivän, ensimmäisen maailmansodan aikaisen maalinnoitusvyöhykkeen linnoitusten soveltuvuutta rikosseuraamusasiakkaiden työkohteiksi.
Maalinnoitushankkeen selvitystyö jatkui loppusyksyn ja alkuvuoden 2015 aikana pilottihankkeen suunnittelutyöllä, mm. yhteistyösopimusten ja työnjaon laatimisella hankkeeseen osallistuvien tahojen välillä. Mukana ovat Rikosseuraamuslaitos ja Helsingin rakennusvirasto.
Hanke jatkuu Maalinnoitus-hankkeena, joka toteutetaan osana Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa. Hanke kuuluu toimintalinjaan 5., "Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta". Sen erityistavoitteena on työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen.
Maalinnoitus-hanke
Maalinnoitukset työkohteena
3,3MB, päivitetty 21.10.2014
Pave - palveluohjausta vertaistyönä
Rediksessä kokeiltiin vuoden 2015 lopulla uutta mallia, jossa oman vankilakokemuksen omaava vertaistyöntekijä ja tukiverkosto ohjasivat nuoria lyhytaikaisvankeja näiden vapautuessa. Kokeilu oli loppuosa vuosina 2012–2013 toteutetusta Tuvat-hankkeesta, jossa vangeille kehitettiin vankilasta vapauteen ulottuvaa palveluohjausta Helsingin vankilan, Suoja-Pirtti ry:n ja Kriminaalihuollon tukisäätiön yhteistyönä. Kokeilu pyrki tavoittamaan Helsingin vankilan nuoret, 20-30-vuotiaat miehet, joilla on motivaatiota rikoskierteen katkaisuun mutta joiden kohdalla keinoja tähän ei ole vielä löytynyt. He palaavat yhä uudestaan vankilaan, mikä osoittaa tuen vapautumisvaiheessa olevan riittämätöntä.
Hankkeen kokemuksia
Juuret vapauteen 2013-2014
Projektissa rakennettiin Keravan vankilan luontoympäristöä hyödyntävä kuntoutusmalli. Projektissa rakennetun kuntoutusmallin yksi tärkeä osa oli siviiliin ulottuva palveluohjaus.Projekti toteutettiin yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen ja Kriminaalihuollon tukisäätiön kanssa. Projektin vastuuviranomainen oli Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Projektin rahoitus tuli Euroopan Sosiaalirahastolta.
Loppuraportti Juuret Vapauteen 2013-2014.pdf
112KB, päivitetty 22.5.2015

Hanke tuotti myös Green Care -oppaan vankiloille.

Hankkeen nettisivut
Katso video Keravan lampolasta
Palveluohjausta järjestöyhteistyönä vapautuville 2011 - 2013
Hanke rakensi Sillanpirtin tuottaman palvelun tueksi tukipalveluverkoston.Hanke oli myös sijoitettu Siltamäkeen Hoitokoti Sillanpirttiin. Hanke tuotti palveluohjausmallin tuetusta asumis- ja vapautumispalvelusta vapautuville vangeille. Mallissa palveluohjaaja on vangin tukena vankilasta vapautumiseen saakka.
Hanke on päättynyt ja sen loppuraportti kolmikantatyöskentelymallista julkaistu. Rikosseuraamusalue osti vielä yhden lisävuoden (2014) vapauteen valmennuspalvelua Hoitokoti Sillanpirtiltä. Loppuseminaari 22.1.2015.
KOLMIKANTATYÖSKENTELY 210114.docx
TUVAT loppuraportti
291KB, päivitetty 21.1.2015
Learning and Healing Through Expression! 2011-2013
Krits oli mukana EU:n Life Long Learning -ohjelmaan kuuluvassa hankkeessa "Learning and Healing Through Expression!"
Grundtvig-kumppanuushankkeen tavoitteena oli parantaa vankien integrointia ja palautumista vankilan ulkopuoliseen elämään. Hankkeeseen osallistui kuusi eurooppalaista järjestöä, jotka haluavat jakaa vangeille vapautumisen jälkeen hyödyllisiä kykyjä ja tietoja koulutuksen ja kuntouttamisen avulla.
Lisää Grundtvig-tietoa
Osaava ohjaus 2010-2013
Projektin tavoitteena oli luoda moniammatillinen yhteistyö- ja osaamisvaihtomalli, jolla bongataan putoavia eli syrjäytymisvaarassa olevia aikuisia. Lisäksi projekti tarjosi koulutusta ammattilaisille. Krits oli mukana yhtenä toimijana tässä monen osallistujan projektissa.
Osaava ohjaus -projektin opaskirja "Skarpataan ja harpataan! Ettei yksikään putoaisi…" käsittelee aikuisten syrjäytymisvaaraa oppimisvaikeuksien ja mielenterveyden näkökulmasta. Oppaassa on tietoa ohjaavaa ja neuvovaa työtä tekeville ammattilaisille. Kirja sisältää vinkkejä ja neuvoja, henkilötarinoita ja harppausvalmentajan pienen käsikirjan. Avaa käsikirjan sähköinen versio tästä.
Vapautuvien asumisen tuki- projekti 2009-2012
liittyi keskeisesti Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan sekä sen osahankkeena toteutettavaan rikosseuraamusalan OMA KOTI -hankkeeseen. Pääkaupunkiseudulla VAT-projektilla tuettiin Kritsin asumisen tukipalvelujen laajentamista pääkaupunkiseutulaisille vapautuville vangeille järjestämällä tarvittava tuki sekä ohjaus vertaistukijärjestelmiin (mm. Vertaistuki Redikseen). Projektissa oli puolipäiväinen projektinpäällillö ja kolme asumisohjaajaa.
► Toiminta jatkuu projektin päättymisen jälkeen samoin tavoittein ja resurssein, mutta ilman RAY-avustusta.
Tukiasumispalvelut
Ehjä Perhe – Vankiperheiden ehkäisevä ja kuntouttava vertaisryhmätoiminnan ja koulutuksen kehittämisprojekti. 2007-2011
Projekti rakensi kokonaisvaltaisen, perhetyön näkökulmasta rakentuvan kuntoutusmallin sekä vankilassa olevalle vangille että hänen vapaudessa olevalle perheelleen. Kuntoutusmallin rakentamisen lisäksi projekti tuottaa vankiperhetyön koulutuspaketin rikosseuraamusalan ja sidosryhmien työntekijöille. Projektissa työskenteli projektikoordinaattori (alkuvuoteen 2009 asti myös projektityöntekijä).
► ► Toiminta jatkuu projektin päättymisen jälkeen: Vuonna 2011 Ehjä perhe - Lapsi- ja perhetyö tuli osaksi Kritsin vakituista toimintaa. 2014 mukaan tuli perheleirien järjestäminen.
Lapsi- ja perhetyö
Oppimisvaikeuksista vapaaksi (OPPIVA) 2007-2011
Vankien oppimisvaikeuksien kuntoutus- ja tukipalvelusuunnitelman kehittämisprojekti. Hanke selvitti vankien ja kriminaalihuollon asiakkaiden oppimisvaikeuksia sekä rakensi heille oppimisvaikeudet huomioivia kuntoutuspolkuja rangaistusajasta vapauteen. Hanke on herättänyt runsaasti mielenkiintoa alkuperäisten kohdevankiloiden lisäksi muissakin vankiloissa ja Khl:n toimistoissa. Hankkeessa on työskennellyt projektipäällikkö ja kaksi kuntoutusohjaajaa, loppuvuoden 2010 ja vielä vuoden 2011 alussa projektikoordinaattori.
► Toiminta jatkuu projektin päättymisen jälkeen: Vuonna 2011 oppimisvalmennustyö tuli osaksi Kritsin vakituista toimintaa.

OPPIVA-hankkeen ulkoinen väliarviointi 2009
Oppimisvaikeuksista vapaaksi -hankkeen (OPPIVA) ulkoinen väliarviointi, Kati Tuokkola, Sosiaalikehitys Oy. Monisteita 2/2009.
1MB, päivitetty 11.9.2012
OPPIVA-hankkeen ulkoinen väliarviointi 2010
Oppimisvaikeuksista vapaaksi (Oppiva) –hankkeen arviointikokonaisuudessa. Kati Tuokkola, Sosiaalikehitys Oy 2010.
670KB, päivitetty 11.9.2012
OPPIVA-hankkeen loppuraportti
1,2MB, päivitetty 11.9.2012

IT’S NEVER TOO LATE - Oppimisen haasteet huomioon vankeustuomion aikana
Pirjo Poutala, sosionomi (ylempi) AMK, Opinnäytetyö, Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila, Huhtikuu 2012
Raportti on Oppimisvaikeuksista vapaaksi hankkeessa (Oppiva) kehitetyn asiakastyömuodon kuvaus toimintamalliehdotuksineen.

Oppimisvalmennus
Sijoitus ohjattuun asumiseen (SOAP) 2007 - 2010
Ohjatun ja kuntouttavan asumisen valmentava kehittämisprojekti. Projektin tavoitteena oli kumppanuussopimukseen johtava yhteistoimintamalli säätiön, vankeinhoidon ja kunnan kanssa sijoitettaessa vanki vankilan ulkopuoliseen kuntoutukseen säätiön asumispalveluihin. Projektin kohteina oli käytännössä mm. valvottuun vapauteen sijoitettuja vankeja. Projektissa työskenteli projektikoordinaattori.

SOAP Loppuraportti
SIJOITUS OHJATTUUN ASUMISEEN -projektin 2007-2011 loppuraportti
602KB, päivitetty 11.9.2012
Yhteisöllisyys Kriminaalihuollon tukisäätiön asumispalveluissa
Joona Pöhö, opinnäytetyö 2010 (Laurea-ammattikorkeakoulu/Tikkurila, Sosiaali- ja terveysala, Sosiaalialan koulutusohjelma): Yhteisöllisyyden käsite Kriminaalihuollon tukisäätiön Sijoitus ohjattuun asumiseen -projektin asiakastyön näkökulmasta


Yksivuotinen Lähelle-hanke (2010)
oli selvitys yhteydenpitokäytännöistä ja niiden mahdollisista esteistä vankien ja heidän läheistensä välillä. Tällä hetkellä vankien läheiset ovat lähes näkymätön ihmisryhmä. Kuitenkin läheissuhteiden ylläpidolla ei ole merkitystä vain vangille, vaan myös vapauteen jääville läheisille. Myös läheisten selviytymistä vankeuden aiheuttamasta kriisistä voidaan huomattavasti helpottaa läheissuhteita tukemalla. Tutkimusprojektin toivottiin nostavan läheissuhteiden merkityksen näkyvämmin esiin osana vangin kuntoutusta ja yhteiskuntaan integroitumista. Selvityksen rahoitti oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto.
Läheistutkimuksen loppuraportti
206KB, päivitetty 11.9.2012

Lähelle raportti
Selvitys yhteydenpitokäytännöistä ja niiden mahdollisista esteistä vankien ja heidän läheistensä välillä, Hannakaisa Ryynänen, Maarit Suomela.
1,3MB, päivitetty 11.9.2012
Vankilasta vapautuvien vaikeasti asutettavien tukimahdollisuudet (VASU) 2008-2009
Tutkimusprojektin päämääränä oli selvittää, kuinka vaikeasti asutettavien vapautuvien vankien asuminen voitaisiin järjestää siten, että asuminen takaisi ympäristön turvallisuuden, tuottaisi yhteiskunnassa selviytymistä edistävää tukea asukkaalle sekä mahdollistaisi asukkaiden yksityisyyden ja oman rauhan. Projektissa työskenteli projektitutkija.
► Toiminta jatkui projektin päättymisen jälkeen vuonna 2010 toteutettuna Lähelle-hankkeena, jossa selvitettiin yhteydenpitokäytäntöjä ja niiden mahdollisia esteitä vankien ja heidän läheistensä välillä.

VASU loppuraportti
Selvitys vankilasta vapautuvien vaikeasti asutettavien tukimahdollisuuksista, Hannakaisa Ryynänen
761KB, päivitetty 11.9.2012


Omille jaloille - jalkautuvaa vertaistalousneuvontaa 2006-2009
Kriminaalihuollon tukisäätiö oli yhteistyökumppani Takuu-Säätiön vuonna 2006 alkaneessa Omille jaloille -hankkeessa. Hanketta esitettäessä Krits myös panosti tuntuvasti sen suunnitteluun. Hanke kehitti vapaaehtoiseen toimintaan perustuvaa vertaistalousneuvontaa. Kritsin osalta hankkeessa työskenteli Sininauhaliitto ry:n ja Kriminaalihuollon tukisäätiön yhteinen projektityöntekijä.
Omille jaloille loppuraportti
Omille jaloille – jalkautuvan vertaistalousneuvonnan projekti 2006-2009, Jenni Tuulensuu.
235KB, päivitetty 11.9.2012
Järjestöjen ja rikosseuraamusalan kuntoutusjatkumoprojekti (Jyvällä) 2006-2009
Kuntoutusjatkumoiden rakentamista päihdekuntoutukseen, työhön kuntoutukseen ja asumisen tuen järjestämiseen sekä näihin liittyvien ammatillisten verkostojen kehittämiseen Jyväskylän ja Ylä-Savon seuduilla. Kritsin hallinnoimassa yhteisprojektissa työskenteli projektinpäällikkö (Krits) Jyväskylässä sekä neljä järjestökumppaneiden projektityöntekijää. Kaksi osahanketta jatkui vielä vuoden 2010 puolella ja hankkeessa löydettyjä hyviä käytäntöjä on otettu käyttöön.
Jyvällä loppuraportti
Jyvällä-projekti 2006-2009 Arja Heikura 2009
963KB, päivitetty 11.9.2012

Jyvällä-hankkeen väliarviointi
Jarmo Nieminen, Kati tuokkola Sosiaalikehitys 2008
440KB, päivitetty 22.7.2015
Rangaistukseen tuomittujen huumeiden käyttäjien terveystieto- ja vertaistukiprojekti (Terve) 2005-2008.
Projekti on tuottanut 1) toimintamallin ja koulutusohjelman vankiloille vankien päihdehaittojen vähentämiseksi terveystiedon ja vertaistuen avulla, 2) akkreditoidun toimintaohjelman vankilahenkilöstölle vertaistukeen perustuvalle terveysneuvonnalle ja hoitoonohjaukselle vankilaan joutuneille huumeidenkäyttäjille, sekä 3) käsikirjan vertaistukihenkilöille vertaistukeen perustuvalle terveysneuvonnalle ja hoitoonohjaukselle. Projektissa työskenteli projektikoordinaattori ja kouluttaja.
► Toiminta jatkuu projektin päättymisen jälkeen: Ohjaajakoulutuksen jälkeen vankilahenkilöstö on järjestänyt itsenäisesti noin 20 Terve-kurssia, joilta on valmistunut yli 100 vankia (2010). Molemmat vankilahenkilöstön täydennyskoulutusmallit ovat siirtyneet vuoden 2009 alusta Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen vastuulle. Niitä tullaan toteuttamaan vuosittain yksi koulutus kumpaakin. Kolmiosainen opetusmateriaalipaketti haittojen vähentämisen opetuksen sekä käytännön terveysneuvontatyön tueksi on siirtynyt käytettäväksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen ja Laurea Ammattikorkeakoulun perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksiin. Lue projektin tuotoksista sen materiaalisivulta.
Terve-hankkeen materiaalit

Viestintäpakki -projekti – välineitä tiedotukseen ja verkostoitumiseen (VIPA) 2005–2007
Projektin tehtävänä oli kriminaalihuollon järjestökentän käyttöön rakennettava yhteinen Internet- ja ekstranet -portaali sekä viestinnän resurssien jakaminen. Projektissa työskenteli tiedottaja ja viestintäkoordinaattori.
► Toiminta jatkuu projektin päättymisen jälkeen: Portti vapauteen -portaalin I vaihe rikostaustaisille julkaistiin tammikuussa 2008, II vaihe heidän läheisilleen tammikuussa 2009 ja III vaihe, joka on tarkoitettu erityisesti vapautuneiden vankien kanssa siviilissä työskenteleville, kesäkuussa 2011. Tällöin julkaistiuin omat sivut myös vankien lapsille. Portaalin ylläpito ja kehittäminen samoin kuin tuki Rehellistä elämää -viestintäverkostolle jatkuu vuonna 2008 perustetussa Kritsin viestintäyksikössä. Porttiin kuuluu myös erilaisia keskustelufoorumeita.
Portti vapauteen
Kriminaaliasiamies -projekti (2003-2005)
Hankkeen tavoitteena oli osaltaan edistää rikokseen syyllistyneiden hakeutumista tarpeenmukaiseen hoitoon ja kuntoutukseen sekä yhteiskuntaan sijoittumista tarjoamalla tietoa, vaikuttamalla tukijärjestelmien kehittämiseen sekä antamalla asianajoapua ja tarvittaessa oikeusapua. Projektissa työskenteli projektilakimies.
► Toiminta jatkuu projektin päättymisen jälkeen: Kriminaaliasiamiestoiminta vakinaistui vuonna 2006 ja vuonna 2012 toimintaan tuli mukaan sosiaalineuvoja. Asiamiestoimintaan kuuluvat vierailut vankiloissa ja Khl:n toimistoissa, vastaanottot ja selvitykset vankien ja heidän läheistensä asemasta.
Kriminaaliasiamiestoiminta
Palveluohjausta nuorille (Panu) 2005-2006
Palveluohjausta vankilasta vapautuville helsinkiläisnuorille Helsingin kaupungin rahoittamana. Projektissa työskenteli osa-aikatyössä kaksi sosiaalialan opiskelijaa palveluohjaajina.Panu-projektin tunnuskuva
► Toiminta jatkuu projektin päättymisen jälkeen: Loppuvuodesta 2006 lähtien Helsingin kaupungin avustuksella on toteutettu nuorten palveluohjausta Rediksen toiminnan yhteydessä.
VAPAUTUVAN TUKI -KOKONAISHANKE 2003-2007


Kontaktipiste Redis 2004-2006
Vapautuville vangeille suunnattua tukihenkilötoimintaa, tukihenkilöiden koulutusta, ryhmätoimintaa sekä matalan kynnyksen kontaktipiste Helsingissä. Projektissa työskenteli vastaava ohjaaja ja ohjaaja.► Toiminta jatkuu projektin päättymisen jälkeen vakiintuneeksi toiminnaksi muodostuneena ja laajentuneena Vertaistuki Rediksenä.
Redis
Asumisen tuki 2004 - 2006
Asumisen tukikokeilu vaikeimmalle kohderyhmälle ja tukiasuntojen hankinta vankilasta vapautuville. Projektissa työskenteli vastaava asumisohjaaja ja kaksi asumisohjaajaa.

► Toiminta jatkuu projektin päättymisen jälkeen: Asumispalveluohjaus on jatkunut vuodesta 2007 eteenpäin ja laajentunut Vankilasta vapautuvien tuetuiksi asumispalveluiksi. Myös tukiasuntojen hankinta jatkuu.
Tukiasumispalvelut
Kriminaalihuollon tukisäätiön koordinoima järjestöjen välinen yhteistyöohjelma, jonka tavoitteena oli järjestöjen tukipalveluverkosto syrjäytymisvaarassa oleville kriminaalihuollon asiakkaille ja vapautuville vangeille. Projektissa toimivat projektipäällikkö ja projektisuunnittelija.

Alla lueteltuina kaikki Vapautuvan tuki -kokonaishankkeeseen kuuluneet osahankkeet.
VATU-hankkeen loppuraportti
161KB, päivitetty 11.9.2012
Perheiden tukipalvelut 2005-2006
Kuntoutuspolkuja vankilasta vapautuville, kuntoutukseen ja päihteettömyyteen sitoutuneille henkilöille ja heidän perheilleen. Projekti tuotti mm. perheleirejä ja oppaan siviilissä tapahtuvaan perhetyöhön. Projektissa työskenteli vastaava perhetyöntekijä ja perhetyöntekijä.
► Projektia seurasi uusi perhetyöhön liittyvä hanke: Ehkäisevän ja kuntouttavan koulutus- ja vertaisryhmätoiminnan kehittämisprojekti vankiperheille - Ehjä perhe -projekti (2007-2011), joka muuttui vakinaiseksi toiminnaksi 2011 ja on merkittävällä tavalla tuonut esiin ja parantanut vankiperheiden ja vankien lasten asema Suomessa.
Lapsi- ja perhetyö
Palveluohjausta verkossa (Pave) 2004-2006
Tamperelainen osaprojekti kehitti kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten yhteistoimintaan perustuvaa paikallista palveluohjausmallia yhteistyössä Yhdessä Rikoksettomaan Elämään -projektin (YRE) ja Silta-valmennusyhdistys ry:n kanssa. Projektissa työskenteli yksi palveluohjaaja.
► Toiminta jatkuu projektin päättymisen jälkeen: Projektissa kehitettyjä Vapari-kursseja jatkaa KRIS-Tampere ry.
Hankkeen loppuraportti
Kuntouttava vankityö -mallin kokeilu järjestöhankkeena Hämeenlinnassa (KuVa) 2004-2006.
Hämeenlinnan vankilan Ojoisten työsiirtolassa ja Vanajan avovankilaosastolla toteutetun projektin tarkoituksena oli luoda vankilaelämän ja vankilan jälkeisen elämän väliin keskeytymätön työhönkuntoutuksen polku, jossa vankia tuetaan päihteettömyyteen ja rikoksettomuuteen ja autetaan siviilielämään kuuluvissa arjen asioissa. Projektissa työskenteli yksi työvalmentaja.
►Toiminta jatkuu projektin päättymisen jälkeen: Alkutalvesta 2006 luotiin yhteinen kumppanuussopimus toiminnan käynnistämiseksi uudelleen Luotsin toteuttamana valmennusjatkumona, jonka tilaajina toimivat Vanajan vankila sekä Hämeenlinnan seudun työvoiman palvelukeskus.

KUNTOUTTAVA VANKITYÖ
Selvitys työhönkuntouttamisen roolista vankeinhoidossa
657KB, päivitetty 11.9.2012VERKKOVARAANI