SAUMA - Vakavien rikosten sovittelumallin kehittäminen 2013-2016

Nykyistä jatkohanketta edelsi vuosina 2013-2016 toteutettu SAUMA-hanke. Päätavoitteena oli vakavien rikosten sovittelumallin kehittäminen ja kokeilu vankiloissa sovittelun palveluntuottajien, rikosseuraamusalan toimijoiden ja muiden järjestöjen yhteistyönä. Vakavilla rikoksilla tarkoitetaan tässä esimerkiksi henkirikoksia tai näiden yrityksiä, törkeää pahoinpitelyä ja ryöstöä.

Ulkomailta saatujen hyvien kokemusten seurauksena oikeusministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön edustajat tekivät aloitteen restoratiivisen oikeuden menettelyiden kokeilusta vakavissa rikoksissa, jolloin uhrilla tai henkirikoksen läheisellä olisi mahdollisuus kohdata tekijä niin halutessaan. Vuonna 2011 hanketta tarjottiin Kriminaalihuollon tukisäätiön toteutettavaksi.

Yhdysvalloissa, Kanadassa sekä eri puolilla Eurooppaa tämä mahdollisuus on ollut jo 15–25 vuotta maasta riippuen. Näistä menettelyistä on saatu paljon tutkittua ja käytännön tietoa siitä, milloin tällainen kohtaaminen voi olla hyödyllistä, missä vaiheessa ja miten niihin pitää valmistautua. Hankkeen tulokset olisivat perusteena toiminnan vakiinnuttamiselle koko maahan.

Tavoite
Hankkeen päätavoite oli selvittää kartoituksen, kokeilun ja seurannan avulla vakaviin rikoksiin syyllistyneiden, heidän uhriensa ja/tai uhrien omaisten sovittelun tarpeet, hyödyt, mahdollisuudet ja rajat sekä haittoja ehkäisevät vaikutukset.

Päätavoitetta tukevat osa- ja vaihetavoitteet olivat:
1. lähtötilanteen kartoitus (mm. vankilat, sovittelun palveluntuottajajärjestöt)
2. toimintaympäristön ja toimintaverkoston luominen (Rikosseuraamuslaitoksen kaksi kokeiluvankilaa sekä yhteistyö sovittelutoiminnan ja uhrien järjestöjen kanssa)
3. hanketoiminnasta tiedottaminen, perehdyttäminen ja kouluttaminen
4. vankien ryhmätoiminnan mallintaminen, pilotointi ja ohjaajien käsikirjan tuottaminen
5. vakavien rikosten sovittelun järjestölähtöinen mallintaminen, pilotointi ja käsikirjan tuottaminen
6. vangin ja hänen perheensä välisten ristiriitojen sovittelutarpeen selvittäminen ja kokeilu
7. sovitteluun liittyvien eri toimintamallien arviointi, viimeistely, käyttöönotto ja vakiinnuttaminen (sisältäen kriteeristön, toimintamallin rikoksen uhrin suojelun varmistamiseksi, toimintakäytännöt ryhmätoiminnoissa ja sovitteluissa, tarvittavien tuki- ja jatkopalvelujen selvittely)
8. ehdotus vakavien rikosten sovittelutoiminnan laajentamiseksi ja vakiinnuttamiseksi koko maahan.

Hankkeessa työskentelivät projektipäällikkönä psykologian tohtori Arja Konttila, sovittelijana YTM Airi Lindvall ja projektisuunnittelijana sosionomi (YAMK) Anna Helimo.

1097-sauma-logoteksti72.jpg
SAUMA–projekti: Sovittelu antaa uuden mahdollisuudenSovitteluaiheeseen liittyy RAY:n tilaama, Dome Karukosken ohjaama lyhytelokuva Yhteispeli. Se on viisiminuuttinen kertomus, joka perustuu tositapahtumiin ja tarinoihin, joita RAY sai suomalaisilta huhtikuussa 2013 alkaneessa 75-vuotiskampanjassa. Sen voit katsoa alta:

VERKKOVARAANI