Jälkisovittelun prosessi

Vakavan rikoksen uhrilla, henkirikoksen uhrin omaisella tai rikoksen tekijällä on mahdollisuus tehdä aloite jälkisovittelusta omassa asiassaan. Aloitteen voi tehdä ottamalla yhteyttä projektin työntekijään esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteyttä voi ottaa, vaikka vielä epäröisi omaa halukkuuttaan tai mahdollisen kohtaamisen hyötyä.

Aloitteen tultua projektin työntekijät tapaavat työparina aloitteen tehnyttä henkilöä. Tapaamisessa käydään tarkemmin läpi henkilön suhdetta tapahtuneeseen rikokseen, toiseen osapuoleen ja mahdolliseen kohtaamiseen. Myös rikoksen toiseen osapuoleen otetaan yhteyttä, ja mikäli hän haluaa, hänen kanssaan tavataan ja keskustellaan vastaavasti tapahtuneesta rikoksesta ja sovittelun mahdollisuudesta. Näissä erillistapaamisissa pyritään vuorovaikutuksellisin keinoin löytämään ja vahvistamaan henkilön omia voimavaroja jatkaa elämäänsä niin hyvin kuin mahdollista.

Mikäli osapuolet ovat halukkaita ja esteitä siihen ei ole, voidaan heidän kanssaan edetä yhteiseen kohtaamiseen. Tätä ennen on mahdollista tavata jälkisovittelun työntekijöitä useampaan kertaan, jos esimerkiksi omaa halukkuuttaan haluaa vielä pohtia tai asian käsittely muutoin sitä vaatii. Molemmilla osapuolilla on mahdollisuus ottaa jälkisovitteluun mukaan tukihenkilö, joka voi olla läheinen ystävä tai sukulainen, luotettava työntekijä tai esimerkiksi Rikosuhripäivystyksestä saatava tukihenkilö. Sovittelu voidaan järjestää esimerkiksi paikallisessa sovittelutoimistossa. Kohtaamisessa osapuolet voivat tuoda esille haluamiaan asioita tapahtuneesta rikoksesta ja sen seurauksista. Keskustelun sisältö määrittyy tapauksen ja osapuolten tarpeiden mukaan. Tauot tai keskustelun jatkaminen toisena ajankohtana ovat myös mahdollisia. Yhteisen tapaamisen jälkeen työntekijät tapaavat vielä osapuolet erikseen, jolloin voidaan keskustella tapaamisesta ja sen herättämistä tunteista.

Jälkisovitteluprosessi on pitkä, yleensä puolesta vuodesta vuoteen, ja se voi sisältää useita erillistapaamisia. Se on molemmille osapuolille vapaaehtoista, ja sen voi myös halutessaan keskeyttää missä vaiheessa tahansa. Toiminnan keskeiset arvot ovat vapaaehtoisuus, puolueettomuus ja luottamuksellisuus, ja lähtökohtana ovat osapuolten tarpeet ja toiveet. Mikäli tekijä ei kykene vastaamaan uhrin tai omaisen tarpeisiin ja odotuksiin, yhteistä tapaamista ei järjestetä.

VERKKOVARAANI