Uhreille ja omaisille

Sauma-hankkeen kautta vakavan rikoksen uhrilla tai omaisella on mahdollisuus käsitellä rikoksen aiheuttamia seurauksia ja tarvittaessa myös tietyin edellytyksin tavata rikoksen tekijä. Uhria tai omaista on saattanut jäädä mietityttämään miksi juuri minä tai minun omaiseni. Tutkimuksissa on todettu, että joidenkin uhrien tai omaisten elämää on helpottanut, kun he ovat voineet esittää mieltä vaivanneet kysymykset suoraan tekijälle.

Sauma-projektissa uhrille tai omaiselle tarjotaan mahdollisuutta keskustella tapahtuneesta, siihen liittyvistä tunteista ja ajatuksista. Hänellä on mahdollisuus saada tietoa rikokseen liittyvistä asioista sekä purkaa ahdistusta, pelkoa ja vihaa. Mahdollista on myös harkita tekijän kohtaamista, mistä on todettu olevan monia hyötyjä. Kansainvälisten tutkimusten mukaan pelon ja vihan tunteet ovat vähentyneet, uhri tai omainen on kokenut tulleensa kuulluksi, itsetuhoisuus on vähentynyt, kokemus itsemääräämisoikeudesta on palautunut ja tekijä on alkanut hirviön sijasta näyttäytyä ihmisenä.

Transformatiivisen konfliktiteorian mukaan konflikti, kuten rikos, aiheuttaa ennen muuta vuorovaikutuksellisen kriisin. Ihmisille merkittävintä konfliktissa on, että se johtaa ja jopa vahvistaa heitä käyttäytymään itseään ja muita kohtaan tavalla, jonka he kokevat epämukavana ja jopa vastenmielisenä. Erityisesti se vieraannuttaa omasta vahvuuden tunteesta ja kyvystä olla yhteydessä muihin. Vuorovaikutus muiden kanssa häiriintyy ja heikentyy. Kun ihminen käpertyy itseensä ja menettää kykyään sosiaaliseen kanssakäymiseen vaikkapa läheistensä kanssa, syntyy itseään ruokkiva negatiivisuuden kierre. Juuri tämän kierteen katkaisuun pyritään vaikuttamaan Sauma-hankkeessa.

Jälkisovittelussa keskeistä ei ole sopimuksen tekeminen, vaan eräänlainen trauman purku, restoratiiviseen oikeuteen pohjaava kärsimyksen vähentäminen. Tähän pyritään tarjoamalla rikoksen osapuolille mahdollisuutta käsitellä tapahtunutta. Jälkisovittelu ei vaikuta tuomion pituuteen.

0d33-sauma-linnut-72.jpg
VERKKOVARAANI