Asunto ensin -malli tarvitsee tuekseen toimivia päihde- ja mielenterveyspalveluita

Juhani Ikala (juhani.ikala a krits.fi), 14.11.2013

Helsingissä Sininauhasäätiön Ruusulankadun asumispalveluyksikköön ja sen nuoriin asukkaisiin kohdistunut julkisuus on tuonut esiin puutteita päihde- ja mielenterveysasiakkaiden palvelujärjestelmässä. Hyvällä yhteistyöllä ja palvelutarpeen realistisella huomioonotolla tilanteeseen voidaan kuitenkin löytää ratkaisuja.

Asunto ensin -periaatetta toteuttavat asumispalveluyksiköt ovat tuoneet merkittävää apua yhteiskunnassa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien pitkäaikaisasunnottomien tilanteeseen. Allekirjoittaneet toimijat edellyttävät, että Asunto ensin -periaatteen toteuttamisessa otetaan askel eteenpäin. Hoidollisia palveluja ja asunto ensin -periaatetta ei tule laittaa vastakkain. Asunto on kaiken lähtökohta. Ympärille tarvitaan kuitenkin toimivaa palveluverkostoa. On huolehdittava siitä, että päihde- ja mielenterveyspalvelut riittävässä määrin tukevat tuettua asumista.

Kuntien päihdepalvelujen on kyettävä vastaamaan syrjäytyneiden nuorten kuntoutumisen tarpeisiin. Tuetusta asumisesta tulee olla riittävän matala kynnys päihdehoitoon asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Osalle oikea tuetun asumisen muoto on päihteetön vaihtoehto. Asunto ensin -yksiköiden tarjoamat vuokrakodit nuorille eivät myöskään toimi ilman mielenterveyden avohoidon joustavaa tukea tai mahdollisuutta siirtyä tarvittaessa riittävän pitkäkestoiseen laitoshoitoon.

Lama-ajan kokemuksista on otettava oppia

Päihde- ja mielenterveyspalveluita on karsittu kovalla kädellä 1990-luvun lamasta lähtien. Näiden säästöjen hintaa maksetaan nyt, kun merkittävä osa lama-ajan lapsista kärsii eriasteisista elämänhallinnan ongelmista. Nämä vaikeudet liittyvät esimerkiksi asumiseen, päihteidenkäyttöön ja mielenterveyteen.

Valtion pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmiin sisältyvä Asunto ensin -malli mahdollistaa asumisen myös heille, jotka ovat joutuneet asunnottomiksi vakavien päihde- ja mielenterveysongelmien vuoksi. Pitkäaikaisasunnottomuus uhkaa varsin usein myös nuoria, joiden lastensuojelun asiakkuus on aikuistumisen myötä päättymässä.

Järjestöt kantavat juuri tällä hetkellä erityistä huolta syrjäytymisvaarassa olevista nuorista ja heidän perheistään. Hallituksen ehdotusten mukaan kunnat joutuvat lähivuosina leikkaamaan sosiaali- ja terveystoimen menoistaan yli puoli miljardia euroa. Lisäksi esimerkiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä sosiaali- ja terveysministeriö esittää päihdepalveluihin 9-18 miljoonan ja mielenterveyspalveluihin 6-8 miljoonan euron säästöjä. On suuri vaara, että kohdistamalla leikkaukset päihde- ja mielenterveystyöhön kunnat ruokkivat jälleen ylisukupolvisen syrjäytymisen kierrettä.

Järjestöt tarjoavat osaamista ehkäisevään ja korjaavaan työhön

Yleishyödylliset yhdistykset ja säätiöt ovat merkittävä resurssi niin lastensuojelu- kuin päihde- ja mielenterveysosaamisessa. Järjestöissä tehdään merkittävää ehkäisevää ja korjaavaa työtä, joka täydentää kuntien osaamista. Esimerkiksi alkoholinkäytön lisääntyminen kotiolosuhteissa edellyttää yksilöllisten tekijöiden kuten sukupuolen ja iän merkityksen huomioimista tukiratkaisuissa.

Allekirjoittaneet tahot korostavat, että päihde- ja mielenterveyspalvelut tarvitsevat nyt lisäpanostusta karsimisen sijaan. Turvaverkon on toimittava kaikilta osin. Lisäksi on luotava erityisiä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn malleja ja toimintaohjelmia. Tässä järjestöt voivat tarjota merkittävää tukea valtion ja kuntien tavoitteiden toteuttamiseen.

Helsingissä 14.11.2013

A-Kiltojen Liitto ry
A-klinikkasäätiö
Barnavårdsföreningen
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Elämäni Sankari ry
Ensi- ja turvakotien liitto
Irti Huumeista ry
KRAN rf
Koulutus Elämään -säätiö
Kriminaalihuollon tukisäätiö
Naistenkartano ry
Nuorten Ystävät ry
Omaiset Huumetyön Tukena ry
Pelastakaa Lapset ry
Päihdeasiamies A-Kiltojen Liitto ry
Päihdehuollon Valtakunnallinen Yhteistyöryhmä
Raittiuden Ystävät ry
Sininauhaliitto
Suomen Mielenterveysseura

Takaisin
VERKKOVARAANI