Opinnäytetyö kokemusasiantuntijuudesta Jenginuorihankkeessa

Juhani Ikala (juhani.ikala a krits.fi), 21.5.2015

Laurea ammattikorkeakoulun opiskelija Maija Mahon selvitti opinnäytetyössään Näkökulmia kokemusasiantuntijuudesta Jenginuorihankkeessa, millä keinoin kokemusasiantuntijuudella voidaan auttaa rikollisesti oireilevia nuoria ja mikä merkitys kokemusasiantuntijuudella on Jenginuorihankkeessa. Tulokset osoittivat, että kokemusasiantuntijoiden käyttö on toimiva keino auttaa rikollisesti oireilevia nuoria ja sille olisi sijaa etsivässä nuorisotyössä.

Mediatiedote
Näkökulmia kokemusasiantuntijuudesta Jenginuorihankkeessa
Maija Mahon, Rikosseuraamusalan koulutusohjelma Laurea AMK

Opinnäytetyön tuloksissa nousi esiin erilaisia teemoja. Teemat käsittelivät luottamusta ja lähestymistä, moniulotteisuutta, matalakynnyksisyyttä, kuntoutusprosesseja ja onnistumisia sekä tulevaisuutta. Nämä teemat käsittelivät Jenginuorihankkeen luonnetta sekä kokemusasiantuntijuuden hyötyjä hankkeessa. Kokemusasiantuntijoiden kyky luoda luottamussuhde asiakkaaseen ja heidän kykynsä lähestyä rikollisesti oireilevia nuoria nousi yhdeksi merkittävimmäksi asiaksi, miksi kokemusasiantuntijoiden käyttö on hyödyllistä rikollisesti oirelevien nuorten tavoittamisessa. Jenginuorihankkeen monimuotoinen ja matalakynnyksinen luonne mahdollistaa suuremman asiakasryhmän tavoittamisen. Tuloksissa ilmeni myös, mikä on kokemusasiantuntijana työskentelyn rooli kokemusasiantuntijan omassa kuntoutusprosessissa. Kokemusasiantuntijana toimiminen tukee kokemusasiantuntijan omaa kuntoutusprosessia ja se samalla lisää kokemusasiantuntijan työmahdollisuuksia ja työllisyyttä.

Opinnäytetyö on toteutettu osana Kriminaalihuollon tukisäätiön Jenginuorihanketta. Opinnäytetyö on suoritettu laadullisena tutkimuksena, jossa tiedonkeruumenetelmänä on toiminut haastattelu. Opinnäytetyötä varten on haastateltu Jenginuorihankkeen työntekijöitä, kokemusasiantuntijoita ja asiakkaita. Tarkoituksena oli tuoda mahdollisimman kokonaisvaltainen näkemys kokemusasiantuntijuuden käytöstä Jenginuorihankkeessa.

Opinnäytetyötä voidaan käyttää tulevaisuudessa osana Jenginuorihankkeen työskentelymallin koulutusta. Tulokset ovat myös luoneet lisää tutkimustietoa kokemusasiantuntijuudesta, josta on melko vähän tutkimustietoa.

MAIJA MAHON

Lisätietoja opinnäytetyöstä:
Maija Mahon, maija.mahon a outlook.com
Timo Heikkonen, timo.heikkonen a krits.fi
Arja Saunamäki, arja.saunamaki a om.fi

Takaisin
VERKKOVARAANI