Vankeuslain uudistusehdotukset ovat pääosin myönteisiä

Lotta Lehmusvaara (Lotta.Lehmusvaara a krits.fi), 30.4.2014

Eduskunta on saanut hallituksen esityksen, joka sisältää tarkennuksia ja parannuksia vankeuslakiin. Kriminaalihuollon tukisäätiö näkee myönteisenä erityisesti vankien lasten tapaamisten lisäämisen lakiin sekä mahdollisuuden käyttää internetiä aikaisempaa laajemmin.

Vankeuslaissa on tarkoitus täsmentää myös internetin ja muiden sähköisten viestintävälineiden käyttöä vankiloissa. Tähän saakka internetin käyttö on ollut mahdollista erillisen lupahakumenettelyn kautta avovankiloissa sekä suljettujen vankiloiden yhteydessä toimivissa vapauttamisyksiköissä. Koska valtaosa yhteiskunnan palveluista on siirtynyt internetiin, on tärkeää, että myös vangeilla on mahdollisuus hoitaa asioitaan ja hankkia riittävät tietotekniset valmiudet käyttää sähköisiä palveluja myös vankeusaikana. Esimerkiksi TE-toimistojen palvelut, mm. työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuminen, onnistuu nykyään internetissä, samoin useimmat hakemusasiat.

Internetin käyttö suljetuissa vankiloissa lisää vankien mahdollisuuksiin osallistua erilaisiin verkkopohjaisiin koulutuksiin ja kursseihin. Sähköisten oppimisympäristön hyödyntäminen on arkipäivää erilaisissa koulutuksissa. Myös ylioppilaskirjoitukset ovat tulevaisuudessa muuttumassa sähköisiksi, joka on syytä huomioida myös vankilaympäristössä – jokaisella kokelaalla tulisi olla riittävät tietotekniset valmiudet suoriutuakseen kokeista.

Norjassa ja Hollannissa internetiä on hyödynnetty opetuksessa jo vuosia myös suljetuissa vankiloissa. Vaikka suljettujen vankiloiden turvallisuuskysymyksiin on syytä varautua etukäteen, haasteita ei pidä liioitella. Esimerkiksi Hollannissa internetin käyttö on rajattu tällä hetkellä noin 200 sivustoon ja uusia luvanvaraisia sivustoja lisätään jatkuvasti. Väärinkäytöksiä tai muita internetin käytöstä johtuvia ongelmia ei ole juurikaan raportoitu.

Ei voida hyväksyä, että joltain väestönryhmältä, kuten vangeilta, puuttuvat yhteiskunnassa pärjäämiseen vaadittavat perustaidot - kyse on loppujen lopuksi tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta.

Toiveissa on, että tulevaisuudessa myös suljettujen vankiloiden vangeille tarjoutuu mahdollisuus hankkia sellaiset sähköisten viestimien käyttötaidot, jotka auttavat osaltaan vankia integroitumaan yhteiskuntaan. Uuden vankeuslain internetin ja sähköisten viestintävälineiden käyttöä koskevat tarkennukset vauhdittavat asian etenemistä.

Lapsia koskeva tutkimustieto tukee lakiuudistusta

Lakiehdotuksessa esitetään mahdollisuutta valvomattomiin tapaamisiin aiempaa laajempana. Tapaamisia voitaisiin myöntää paitsi lähiomaisten (avio- ja avopuolisot, lapset, isovanhemmat ja lapsenlapset) myös muun vangille tärkeän henkilön kanssa.

Valvomaton tapaaminen voitaisiin myöntää silloinkin, kun avopuolisot ovat asuneet yhdessä aiemmin, mutta eivät välittömästi ennen vankilaan tuloa. Hyvä esimerkki tästä on tilanne, jossa vangilla ja tapaajalla on eri osoite, mutta yhteinen lapsi. Tapaamisen myöntämisessä on tärkeää kiinnittää huomiota suhteen todelliseen laatuun enemmän kuin muotoseikkoihin, kuten lakiesityksen perusteluissa todetaan.

Vangeilla on arvioitu olevan lapsia noin 10 000. Lasten yhteydenpidosta oman vanhempansa kanssa ei ole tällä hetkellä säädetty vankeuslaissa ja tapaamisia on usein rajoitettu pleksein erityisesti suljetuissa vankiloissa, joissa vangeista on suurin osa.

Rikosseuraamuslaitos julkaisi 2013 lapsi- ja perhetyön linjaukset. Linjauksissa todetaan, että kansainväliset sopimukset, lastensuojelua koskeva lainsäädäntö, vankeuslainsäädäntö ja rikosseuraamusalan strategia muodostavat pohjan lapsi- ja perhetyölle.

Vankeuden aiheuttama lapsen ero vanhemmastaan saattaa johtaa vanhempi-lapsi-suhteen hajoamiseen. Vankeuden jälkeen suhteen uudelleenrakentaminen voi olla hankalaa. Vankeutta suunniteltaessa vangin sosiaaliset suhteet tulee ottaa huomioon. Lakiin nyt esitetyt täsmälliset säännökset vangin tapaamista ja tapaamisten valvontaa koskien vahvistaisivat voimaantulollaan tapaamisten parempaa toteutumista, lapsi- ja perhetyön linjauksien konkreettista käyttöönottoa sekä edistäisivät lapsiystävällisen kohtaamisen mahdollistumista.

Eurooppalaisen COPING-tutkimuksen mukaan vankien lapsilla on muun muassa kolminkertainen riski mielenterveysongelmiin ja epäsosiaaliseen käyttäytymiseen. Tutkimuksessa käy myös ilmi, että lapsi tarvitsee kahta asiaa vanhemman vankeuden aikana. Näitä ovat hyvä vanhemmuus vapaudessa olevalta vanhemmalta sekä mahdollisuus säännölliseen yhteydenpitoon vangittuna olevaan vanhempaansa.

Lisätietoja:
Asiamiessosiaalityöntekijä Marjatta Kaurala, Kriminaalihuollon tukisäätiö
050 3447 582, marjatta.kaurala a krits.fi


Kritsin lausunto vankeus- ja tutkintavankeuslain muuttamisesta

COPING-tutkimus (Children of Prisoners, Interventions & Mitigations to Strengthen Mental Health, 2013)

Takaisin
VERKKOVARAANI