Säätiön toiminnan perusta, missio ja arvot

Kritsin tunnuslause: ”Rehellistä elämää”

Toiminnan perusta


Kriminaalihuollon tukisäätiö (Krits) perustettiin 2001 jatkamaan Kriminaalihuoltoyhdistyksen järjestöpohjaista toimintaa humaanin ja kuntoutuspainotteisen kriminaalipolitiikan edistämisessä.

Säätiön tehtäväksi tuli rangaistuksesta vapautuvien ja heidän läheistensä aseman parantaminen sekä heidän yhteiskunnassa selviytymisensä edistäminen. Tätä tehdään tarjoamalla alan asiantuntemusta ja palveluja sekä kehittämällä ja tukemalla kuntouttavaa jälkihuoltojärjestelmää sekä alan järjestö- ja vapaaehtoistyötä.

Säätiön tavoitteena on nykyistä kuntoutuspainotteisempi ja asiakkaan tarpeita paremmin vastaava jälkihuoltojärjestelmä rangaistuksista vapautuville.

Toiminta lähti liikkeelle kehittämällä ja kokeilemalla kohderyhmän tarpeita vastaavia palveluja ja asiantuntemusta säätiölle sekä myöntämällä pieniä avustuksia alan vertais- ja vapaaehtoisjärjestöille.

Vuosien varrella kehittämistoiminnan tuloksia voitiin vakinaistaa (Kehittämistoiminta, Vertaistuki Redis, Kriminaaliasiamiestoiminta, Asumisohjaus ja -palvelut, Portti Vapauteen –portaali, Lapsi- ja perhetyö, Oppimisvalmennustyö) raha-automaattiavustuksilla tai myymällä palveluja kunnille ja Rikosseuraamuslaitokselle.

Tällä hetkellä säätiön toiminta jakautuu järjestöpohjaiseen asiantuntija-, kehittämis-, vaikuttamis- ja palvelutoimintaan sekä maksuperusteiseen palvelutoimintaan.

Oma osa-alueensa on pienimuotoinen avustustoiminta muille jälkihuoltoa ja vertaistukea tuottaville järjestöille sekä säätiön koordinoimat valtakunnalliset verkostot.

Säätiön toiminnassa on neljä peruskiveä, joista keskeisin on Asiantuntija- ja kehittämisyksikön palvelu- ja kehittämistoiminta Toinen toiminnan peruskivi on Viestintäyksikön palvelut, joista Portti vapauteen –portaali on ulkoisen viestinnän keskeisin työväline ja intranet vastaavasti sisäisessä viestinnässä ja yhteydenpidossa.

Toiminnan kolmantena peruskivenä ovat säätiön tuottamat maksulliset tukipalvelut rangaistuksesta vapautuville: asumispalveluja pääkaupunkiseudulla sekä erilaisia tukipalveluja Rikosseuraamuslaitokselle (esim. vertaisryhmätoimintaa ja sosiaalityöpalveluja).

Neljäntenä ja strategisesti tärkeänä toiminnan peruskivenä on säätiön toteuttama verkostotyö sen eri toimintasektoreilla (Rikosseuraamusasiakkaan läheistyön verkosto, Rehellistä elämää –viestintäverkosto, Oppimisvalmennustyön verkosto (OVA) ja Vapautuvien asumisen tuki –verkosto (VAT)).

Verkostojensa avulla säätiö tukee ja osin koordinoi järjestöjen ja viranomaisten yhteistyötä ja kehittämistoimintaa jälkihuollon eri toiminnoissa.

Verkostotyöllään ja pienimuotoisella avustustoiminnallaan säätiö tukee kohderyhmänsä tarvitsemien palveluiden ja asiantuntemuksen ulottumista muiden jälkihuollossa toimivien järjestöjen ja viranomaisten toimintaan maassamme.

Merkittävä perusta säätiön toiminnalle on myös sen omistama asuin-, toimisto- ja liiketilakiinteistö Helsingin Kinaporinkadulla. Kiinteistöstä saatavat tuotot mahdollistavat osan säätiön järjestötoiminnasta sekä sen myöntämät avustukset muille kriminaalihuoltoa toteuttaville järjestöille. Säätiön vuokralaisina (tai ilman vuokraa) tiloissa on myös sille tärkeitä yhteistyöjärjestöjä (mm. Vankien Omaiset VAO ry, KRIS-Suomen Keskusliitto ry ja KRIS-Etelä-Suomi ry, Vailla Vakinaista Asuntoa ry sekä SEXPO-säätiö).

Lähivuosina kiinteistön toimitiloja uudistetaan vastaamaan nykyistä paremmin järjestötyön ja sen tuottamien palvelujen tarpeita, sekä tukemaan kiinteistössä toimivien järjestöjen yhteistyötä.

Säätiön monialainen ja eri koulutus- ja kokemustaustainen henkilöstö mahdollistaa monipuolisen ammatillisen yhteistyön ja työnjaon sekä linkitykset Rikosseuraamuslaitokseen, muihin viranomaistahoihin sosiaalihuollossa, oikeus- ja opetushallinnossa, asumiskysymyksissä ja terveydenhuollossa.

Missio


Kriminaalihuollon tukisäätiön tehtävänä on rangaistuksesta vapautuvien ja heidän läheistensä aseman parantaminen järjestämällä ja kehittämällä tarpeenmukaisia palveluja sekä tukemalla alan järjestö- ja vapaaehtoistyötä.

Säätiö toteuttaa tehtäväänsä ylläpitämällä valtakunnallista Portti vapauteen tieto- ja palvelusivustoa internetissä sekä tarjoamalla neuvontaa ja asiantuntijapalveluita sosiaalipalveluja ja –etuisuuksia, vertaistukitoimintaa, asumista, perhetyötä ja oppimisvalmennusta koskevissa kysymyksissä. Säätiö järjestää näitä kysymyksiä koskevaa koulutusta ja tiedotustoimintaa.

Säätiö ylläpitää ja koordinoi useita valtakunnallisia järjestöjen ja viranomaisten välisiä verkostoja, joilla kehitetään kohderyhmän palveluja ja niihin liittyvää yhteistyötä alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Säätiö osallistuu ja ylläpitää keskustelua rangaistuksesta vapautuvien jälkihuollosta, tekee kriminaalipoliittista vaikuttamistoimintaa ja harjoittaa toimialallaan kokeilu- ja kehittämistoimintaa.

Säätiö tukee pienimuotoisesti alan vertais- ja vapaaehtoistoimintaa sekä kehittämishankkeita.

Säätiö järjestää asumispalveluita pääkaupunkiseudulle vapautuville sekä erilaisia palveluja Rikosseuraamuslaitokselle.

Säätiön toiminnan tavoitteita ovat:

 • Kohderyhmän ja heidän läheistensä selviytymismahdollisuuksien edistäminen.
 •  
 • Kuntoutuspainoitteisen kriminaalipolitiikan edistäminen.
 •  
 • Nykyistä kuntoutuspainotteisempi ja asiakkaiden tarpeita paremmin vastaava jälkihuoltojärjestelmä.
 •  
 • Uusintarikollisuuden ja sen haittojen vähentäminen.


Kritsin arvot


 • Ihmisarvon kunnioittaminen ja usko muutokseen.
 • Toiminta on asiakaslähtöistä ja yhteisvastuuseen perustuvaa.
 • Toiminta on tietoon, koulutukseen ja kokemukseen perustuvaa.
 • Toiminta edistää niin yhteiskunnan kuin yksilön turvallisuutta ja hyvinvointia.Toiminta-ajatus

Kriminaalihuollon tukisäätiön (Krits) tehtävänä on rikosseuraamuksesta vapautuvien ja heidän läheistensä aseman parantaminen yhteiskunnassa kehittämällä ja tukemalla kuntouttavaa jälkihuoltojärjestelmää sekä alan järjestö- ja vapaaehtoistyötä.

VERKKOVARAANI