Vankien terveystilanne

Vangit ovat tutkimusten valossa terveydellisesti selvästi huonommassa asemassa kuin muu väestö. Tässä artikkelissa kuvatut terveystiedot ovat vuonna 2006 kerätyn terveystutkimuksen tuloksista, joten tilanne todennäköisesti on jo joidenkin ilmiöiden osalta muuttunut.

Yleinen kokemus eri yksiköistämme antaa olettaa terveystilanteen edelleen vaikeutuneen. Uusi tutkimus on jo suunnitteilla, jotta saataisiin mahdollisimman tarkka ja ajanmukainen kuva vankien terveydestä Suomessa.

Vankien terveydentilaan panostaminen on koko yhteiskunnan etu. Vankeusaika on mahdollisuus tarttua moneen terveysongelmaan, ja kohentunut terveydentila luo edellytykset muulle kuntoutukselle, mm. ammatillisten valmiuksien kehittämiselle. Eritoten päihdekuntoutus vaikuttaa vahvasti uusintarikollisuuteen.

Vankien terveyttä on seurattu Suomessa säännöllisesti toteutetuilla vankien terveystutkimuksilla. Tutkimuksen on tehty vuosina 1985, 1992 ja viimeisin 2006.

Erityisesti vangeille tyypillistä on usean eri terveysongelman samanaikainen esiintyminen. Näin jokaisen yksittäisen sairauden tai terveysongelman hoitamisessa täytyy huomioida kaikki muutkin samaan aikaan vaikuttavat sairaudet ja hoito vaatii hyvää yhteistyötä monen eri tahon kanssa.

Vangit ovatkin erityisryhmä, joka hyötyy palveluiden integraatiosta ja keskittämisestä erityisen paljon.

Tavallisin terveysongelma vangeilla on mielenterveyden häiriö, mukaan lukien päihderiippuvuus. Vuonna 2006 tehdyssä tutkimuksessa 94 %:lla tutkituista todettiin jokin mielenterveyden häiriö. Tavallisin oli päihderiippuvuus, jota esiintyi edellisessä tutkimuksessa 84 %:lla kaikista tutkituista vangeista jossakin elämän vaiheessa. Muita tavallisia häiriöitä olivat persoonallisuushäiriöt (67 %), mielialahäiriöt (29 %) ja ahdistuneisuushäiriöt(27 %).

Aiemmin varsinaiset mielisairaudet, kuten skitsofrenia ja kaksisuuntainen mielialahäiriö, esiintyivät suunnilleen samassa suhteessa vangeilla kuin yleisväestössäkin. Viime aikoina on kiinnitetty huomiota siihen, että näiden häiriöiden määrä on vangeilla voimakkaasti lisääntynyt. Syytä ilmiöön ei vielä tarkasti tunneta, mutta asia on aktiivisen tutkimuksen kohteena.

Ruumiillisia sairauksia oli niin ikään erittäin runsaasti. Tavallisimpia olivat tartuntataudit, eritoten C-hepatiitti, jonka suhteen vasta-aineet olivat koholla 42 %.lla tutkituista. Pitkään jatkunut aktiivinen C-hepatiittitartunta voi johtaa maksakirroosiin tai maksasyöpään, joten epäiltäessä tartuntaa tulisi aina selvittää tartunnan aktiivisuus ja maksan kunto. Suomessa HIV on onneksi harvinainen, sitä esiintyi tutkituista yhdellä prosentilla.

lähes puolella oli lääkärin toteama sydän- ja verenkiertoelimistön sairaus, kolmanneksella jokin hermoston sairaus ja lähes kahdella kolmesta jokin hengityselimistön sairaus. Samoin lähes kahdella kolmesta oli jokin tuki- ja liikuntaelimistön sairaus ja puolella jokin ihosairaus.  Yli puolella (56 %) oli käytössä jokin säännöllinen lääkitys.

Myös luku- ja kirjoitustaidon haasteet ovat yleisiä, ja terveyspalveluissa tämä tulisikin ottaa huomioon annettaessa kirjallisia hoito-ohjeita sekä tietoa hoidoista.

Erityisen epäedullisessa asemassa ovat naisvangit, joilla esiintyy erityisen runsaasti paitsi terveydellisiä ongelmia niin myös muita kuormitustekijöitä, kuten lähisuhdeväkivaltaa.

Vankiterveydenhuolto

Vankiterveydenhuollon yksikön (VTH) tehtävä on huolehtia kaikki terveyspalvelut kaikkiin Suomen vankiloihin, kaikille vangeille. Valvotun koevapauden ja yhdyskuntaseuraamusten aikana terveyspalvelut tuottaa kotikunta ja tulevaisuudessa kotimaakunta. Keskimäärin vankeja on vankiloissa noin 3000 henkilöä, ja vuosittain maamme vankiloissa on noin 5800 eri henkilöä.

Perusterveydenhuollon palvelut, kuten yleislääkärin vastaanoton sekä sairaanhoitajan vastaanoton, tuotamme itse, samoin hammashuollon palvelut. Palveluissamme noudatamme normaalisuusperiaatetta, eli samat palvelut, jotka ovat julkisessa terveydenhuollossa muuallakin saatavilla, ovat olosuhteiden rajoitukset huomioiden saatavilla meidän kauttamme. Sisällöltään ne vastaavat siis terveyskeskusten palveluita.

Vastaanotolle pääsee jättämällä asiointilomakkeen, johon aina vastataan. Yleensä sairaanhoitajan vastaanotolle pääsee muutamassa päivässä, lääkäriaikoja pystymme tarjoamaan vaihtelevasti, vankilan koosta riippuen. Pääsääntöisesti vastaanotolle vankiterveydenhuollossa pääsee nopeammin kuin terveyskeskuksissa yleensä, mikä on perusteltua väestön erityisen palveluntarpeen näkökulmasta.

Suun terveys vaikuttaa merkittävästi monien muiden sairauksien hoitamiseen. Siksi pyrimme tarjoamaan laadukkaita hammaslääkärin, hammashoitajan ja suuhygienistin palveluita osana normaalia toimintaamme. Hammashoitoloita on vain muutamissa vankiloissa, muista vankiloista kuljetaan lähimpään hammashoitoa tarjoavaan vankilaan tarvittaessa.

Mikäli tarvitaan erikoislääkärin apua hoidon suunnittelussa tai tilanteen selvittämisessä, käytämme joko omia konsultoivia erikoislääkäreitä tai sitten lähetämme potilaan lähimpään sellaiseen erikoislääkäripalveluita tarjoavaan paikkaan, joka parhaiten potilasta voi auttaa. Useimmiten lähetämme potilaan lähimpään keskussairaalaan tai aluesairaalaan.

Meillä on oma vankisairaala Hämeenlinnassa, joka on erikoistunut mm. kivun hoitoon sekä äkillisten sairauksien vuodeosastohoitoon silloin kun erikoissairaanhoitoa ei tarvita. Siellä arvioidaan myös apuvälineiden tarvetta sekä tehdään kuntoutussuunnitelmia vammojen ja vakavien sairauksien kuntouttamiseksi.

Psykiatrista erikoissairaanhoitoa tuottaa psykiatrinen vankisairaala, jolla on yksi osasto Vantaan vankilassa ja kaksi osastoa Turun vankilassa. Näissä voimme tarjota psykiatrista akuuttihoitoa, hoito- ja kuntoutussuunnitelmien laadintaa sekä tiettyjä erityisselvityksiä, kuten ADHD tutkimuksia ja korvaushoidon aloituksia. Psykiatrinen sairaala tekee myös mielentilatutkimuksia sekä riski- ja vaarallisuusarvioita.

Henkilökuntamme on erittäin kokenutta ja pitkälle koulutettua osaamisen painopisteen ollessa eritoten päihde- ja mielenterveyden alueella. Työpaikkana tarjoamme kokemusta ja osaamisen rikastamista, jota on vaikea mistään muualta saada. Tavoitteemme on maailman parhaat vankiterveydenhuollon palvelut.

Käynnissä oleva terveydenhuollon uudistus luonnollisesti koskettaa myös vankien terveydenhuoltoa. Toiveissa on, että uudistuksen myötä jatkohoitojen järjestäminen ja siten hoidon saumaton jatkuminen siviilistä vankeuteen ja edelleen vankeudesta siviiliin toteutuisi paremmin.

Lyhyesti

  • Vangeilla on runsaasti terveysongelmia, tyypillisesti yhdellä ihmisellä useita eri ongelmia.
  • Vankeusaika on mahdollisuus myös terveyden kohentamiseen.
  • Tavallisimpia ovat päihdehäiriöt, mielenterveyshäiriöt, sydän ja verisuonisairaudet sekä hengityselinsairaudet ja ihon sairaudet.
  • Vankeusaikana tarjotaan samat palvelut kuin muuallakin yhteiskunnassa, Vankiterveydenhuollon yksikkö (VTH) tuottaa itse terveyskeskustasoiset palvelut, myös hammashoidon.
  • Psykiatrisen erikoissairaanhoidon ja sairaalapalvelut VTH tuottaa itse, samoin joitakin vuodeosastopalveluita.
  • Pääosan erikoissairaanhoidosta hankimme julkisesta erikoissairaanhoidosta.

Antti-Jussi Ämmälä
Johtaja, Vankiterveydenhuollon yksikkö

www.vth.fi