Aikuissosiaalityö auttaa rikosseuraamusasiakkaita kokonaisvaltaisesti

Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanon, rangaistusajan suunnittelun ja vankilassa tehtävän vapauttamisuunnittelun olennaisena osana on asiakaskontaktien luominen sosiaaliasemille. Yhteistyötä tehdään kaikissa seuraamuksissa.

Sosiaalityöntekijät perehtyvät rikosseuraamusasiakkaiden moninaisiin tilanteisiin ja osallistuvat oleellisesti seuraamusten aikaiseen suunnitteluyhteistyöhön. Vankilassa jatketaan olemassa olevaa yhteistyötä aikuissosiaalityöhön.

Sosiaalityöntekijä voi olla mukana suunnittelemassa sekä valmistelemassa vankilasta vapautumista. Vapautumisen jälkeen yhteistyötä voidaan jatkaa, mikäli siihen on tarvetta.

Laki velvoittaa yhteistyöhön

Sosiaalihuoltolaki velvoittaa Rikosseuraamusalan ammattilaisia entistä tiiviimpään yhteistyöhön ja hyödyntämään asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnissa riittävästi asiantuntemusta ja osaamista.

Sosiaalihuoltolailla pyritään turvaamaan ja lisäämään ajoissa tehtyjä yhteydenottoja ja yhteistyötä asiakkaiden elämäntilanteiden sekä hyvinvoinnin edistämiseksi.

Sosiaalihuoltolain 35 § velvoittaa rikosseuraamusalan ammattilaisia ohjaamaan sosiaalihuollon tarpeessa olevat henkilöt hakemaan sosiaalipalveluita.

Palvelutarpeen arviointi

Henkilöllä on oikeus saada palvelutarpeen arviointi, kun kunnan sosiaalityöntekijä on saanut tietää mahdollisesta sosiaalipalveluiden tarpeessa olevasta henkilöstä.

Palvelutarpeen arvioinnissa otetaan huomioon henkilön mielipide ja näkemys omasta palvelutarpeestaan. Sosiaalihuoltolain 36 §:n mukaan palvelutarpeen arviointi sisältää yhteenvedon asiakkaan tilanteesta, sosiaalipalveluista sekä tuen tarpeesta.

Aikuissosiaalityön asiakkuus

Sosiaalityöntekijä voi ohjata ja neuvoa rikosseuraamusasiakkaita erilaisten etuisuuksien ja palveluiden hakemisessa sekä järjestämisessä.

Lisäksi sosiaalityöntekijä voi myöntää tarvittaessa täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Sosiaalityöntekijä antaa neuvoa, ohjausta ja tukea työnhakuun, koulutukseen hakeutumiseen, mielekkään tekemisen löytämiseen, asunnon hakuun, psyykkisen ja fyysisen terveyden edistämiseen, päihteidenkäytön hallintaan, elämän kriisitilanteisiin, ihmissuhteiden vuorovaikutuksen parantamiseen sekä voimavarojen ja vahvuuksien löytämiseen.

Yhteistyössä keskeistä on tavoitteiden asettaminen yhdessä rikosseuraamusasiakkaan kanssa sekä tarvittavan tuen ja palveluiden järjestäminen. Asiakkuus päättyy, kun sosiaalihuollon järjestämiselle ei ole enää tarvetta eikä perusteita.

Pääkaupunkiseudun YRE-yhteistyöryhmän toimituskunta
Janika Lindström, Minna-Kaisa Järvinen & Katri Schroderus

Lähde

Sosiaalihuoltolain soveltamisopas, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:5. Myös verkkoversiona.