Säätiön lausunnoissa korostetaan kuntoutuksen merkitystä

Säätiö antoi lausunnon oikeusministeriön arviomuistioon rangaistusten oikeasuhtaisuudesta sekä oikeusministeriön työryhmäehdotukseen ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksista.

Lausunto arviomuistioon

Säätiö antoi lausunnon oikeusministeriön arviomuistioon rangaistusten oikeasuhtaisuudesta.  Arviomuistiossa rangaistusten oikeasuhtaisuudesta esitetään kovempia rangaistuksia seksuaali- ja väkivaltarikoksiin syyllistyneille vedoten mm. kansalaisten oikeustajuun.

Kansalaisten vaatimukset rangaistusten koventamisesta eivät ole kuitenkaan tutkimuksessa yksiselitteisiä. Seksuaalirikosten kohdalla säätiö katsoo, että olisi tarpeellista selvittää aikaisempien lainsäädäntömuutosten vaikutukset ja oikeuskäytäntö laajemmin ennen kuin rangaistuksia ryhdytään koventamaan.

Rangaistuksen koventamista harkitessa tulee joka tapauksessa miettiä yhtäaikaisesti kuntoutusmahdollisuuksien parantamista. Kuntoutusmahdollisuuksia tulee olla saatavilla valtakunnallisesti läpi koko rikosprosessin ja myös vapautumisen jälkeen kuntoutusjatkumona. Tämä koskee sekä seksuaali- että väkivaltarikoksiin syyllistyneitä.

Ohjelmatyön lisäksi vangin kanssa tulee tehdä sosiaalityötä ja muuta kuntouttavaa työtä, jotka ulottuvat saumattomasti vankilasta vapauteen. Tähän työhön on myös varattava riittävät resurssit.

Lisäksi lainsäädännössä tulisi huomioida kustannusten jakautuminen Rikosseuraamuslaitoksen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen välillä. Mikäli kustannusvastuita ei ole määritelty selkeästi, riskinä on, etteivät asiakkaat pääse suunniteltuihin palveluihin.

Suurin osa vankeuden jälkeen tarvittavista palveluista on järjestöjen tuottamia, usein paikallisesti – palvelujen tulisi kuitenkin olla valtakunnallisia ja niiden rahoituksen turvattua.

Lue koko lausunto

Lausunto ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksista

Säätiö on antanut lausunnon myös oikeusministeriön työryhmäehdotukseen ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksista. Työryhmän ehdotuksen mukaan 21 vuotta täyttäneenä rikoksen tehneelle syytetylle voitaisiin tuomita ehdollisen vankeuden oheisseuraamukseksi valvonta, jos se olisi tarpeen uusien rikosten ehkäisemiseksi.

Valvonta sisältäisi aina valvontatapaamisia, joiden lisäksi seuraamukseen voisi sisältyä sosiaalista toimintakykyä edistäviä tehtäviä ja ohjelmia. Enintään 30 tuntia voisi olla osallistumista kuntoutukseen tai avohoitoon, yleisimmin käyntejä A-klinikalla.

Ehdotus ankaroittaisi rangaistusjärjestelmää, mutta koska se samalla lisäisi rangaistuksen kuntoutuspainotteisuutta, Kriminaalihuollon tukisäätiö piti ehdotusta perusteltuna. Kuntouttavien toimenpiteiden piiriin tulisi sellaisia ehdolliseen vankeuteen tuomittuja henkilöitä, jotka aiemmin ovat saattaneet olla väliinputoaja-asemassa.

Päihdekuntoutuksessa tulisi huomioida avohoidon lisäksi myös ehdollista vankeusrangaistusta suorittavien tarve päihdelaitoskuntoutukseen. Myös muut kuntoutustarpeet, kuten seksuaali- tai väkivaltarikoksista irtautumisen tuki, tulisi huomioida.

Lue koko lausunto