Kriminaalihuollon tukisäätiö: Ankaroittamisen sijaan kohti kuntouttavampaa kriminaalipolitiikkaa

Kuva: Pixabay

Kriminaalihuollon tukisäätiön hallitusohjelmatavoitteissa korostetaan rikostaustaisten asunnottomuuden vähentämiseen, päihdekuntoutuksen ja kuntoutusjatkumoiden turvaamiseen tähtääviä toimia. Säätiö katsoo, että rikostaustaisten kuntoutuksessa tulisi tehdä tiiviimmin sektorirajat ylittävää yhteistyötä. 

Vangeista suurimmalla osalla on päihdeongelma, minkä lisäksi heistä kolmannes vapautuu asunnottomana. Merkittävä osa vangeista on moniongelmaisia ja heillä on tarvetta useampaan, yhtäaikaiseen tukimuotoon. Kunnilla on vastuu huolehtia vapautuvien palvelujen järjestämisestä, mutta moni vankilasta vapautuva putoaa palvelujärjestelmien ulkopuolelle.   

Sektorirajat ylittävää yhteistyötä tehostamalla voitaisiin vaikuttaa uusintarikollisuuden ennaltaehkäisyyn nykyistä tehokkaammin. Vankila-aikana alkaneen kuntoutuksen tulisi jatkua vapautumisvaiheen jälkeen kunnassa. Lainsäädäntö voisi nykyistä tehokkaammin velvoittaa kunnat ja kuntayhtymät huolehtimaan vapautuvien palveluista”, katsoo Kriminaalihuollon tukisäätiön toimitusjohtaja Sanna Sunikka.

Edellisellä hallituskaudella rikosseuraamusjärjestelmään toteutettiin pistemäisiä, rangaistusten koventamiseen keskittyviä uudistuksia. Uudistukset ovat ankaroittaneet seuraamuksia, minkä seurauksena vankien määrä tulee lisääntymään ja kustannukset kasvamaan. Uudistusten taustalla olevalla, oletetulla pelotevaikutuksella on hyvin vähän vaikutusta uusintarikollisuuden vähenemiseen.  

Pistemäisten uudistusten sijaan seuraamusjärjestelmää ja kriminaalipolitiikkaa tulisi arvioida kokonaisuutena, jossa seuraamusjärjestelmä muodostaisi johdonmukaisen ja oikeasuhtaisen kokonaisuuden. Painopisteen tulee rangaistusten koventamisen sijaan olla kuntouttavassa kriminaalipolitiikassa”, Sunikka jatkaa.

Tulevalla hallituskaudella jatketaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta. Sote-uudistuksessa vapautuvien vankien tilanteeseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Resursseja tulee suunnata erityisesti päihdekuntoutukseen sekä vapautuvien vankien asunnottomuuden vähentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin.

”Käytössä olevien resurssien tulee kohdentua keinoihin, jotka katkaisevat ylisukupolvisen syrjäytymiskierteen. Järjestöjen osaamista kannattaa hyödyntää suunniteltaessa keinoja rikostaustaisten palvelujen kehittämiseen ja uusintarikollisuuden vähentämiseen”Sunikka katsoo.  

Lisätiedot: 

Toimitusjohtaja Sanna Sunikkasanna.sunikka(a)krits.fi, 040 5117 999 
Viestintäkoordinaattori Anni Ahtola, anni.ahtola(a)krits.fi, 044 7693 982