Opinnäytetyö: Lyhytaikaisvangit hyötyvät pitkäaikaisesta tuesta

Lyhytaikaisvangit hyötyvät pysyvästä, pitkäaikaisesta ja kokonaisvaltaisesta työskentelystä, jonka kautta he kiinnittyvät paremmin asumispalveluohjaukseen. Tämä käy ilmi Kriminaalihuollon Tukisäätiön asumispalvelukoordinaattori Mia Juseliuksen opinnäytetyöstä (sosionomi YAMK).

Tutkimuksen aineistona toimi 105:n vankilasta asunnottomana vapautuneen lyhytaikaisvangin vuosina 2016–2019 kerätyt tiedot, joiden avulla tarkasteltiin heidän kiinnittymistään ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen työskentelyyn vapautumisen jälkeen.

Työskentelyn tavoitteena on ollut löytää vapautuvalle tai vapautuneelle vangille hänen omaan tilanteeseensa sopiva asumispaikka sekä katkaista asunnottomuudesta, rikollisuudesta ja vankilasta muodostuva kierre.

Lyhytaikaisvankien elämäntilanne on usein epävakaa. Asunnottomuus ja runsas päihteidenkäyttö ovat keskeisimmät ongelmat, jotka vaikuttavat asiakkuuden muotoutumiseen. Opinnäytetyö arvioi vapautuneiden kiinnittymistä työskentelyyn viiden erilaisen asiakastyypin kautta. Asiakastyyppejä ovat katoajat piipahtajat, raittiuskipuilijat, pyöröoviasujat sekä asettujat.

Opinnäytetyön tulosten perusteella lyhytaikaisvankien kanssa työskentelyssä tärkeintä ovat olleet asiakkaan elämän perustarpeiden turvaaminen, vahvaan itsemääräämiseen perustuva motivointi omien asioiden hoitamiseen sekä tuki yhteiskuntaan integroitumisessa. Selkein muutos tapahtui asiakkaiden kiinnittymisessä työskentelyyn. Asiakkaiden seuranta on ollut pitkäaikaista, eikä ole välttämättä päättynyt, joten asiakas on voinut palata työskentelyn piiriin tarpeen mukaan.

Tutkimus osoittaa, että pysyvä, pitkäaikainen ja kokonaisvaltainen työote vastaa lyhytaikaisvankien tarpeita. Tämän kaltaista työotetta on mahdollista hyödyntää myös muilla sosiaalityön alueilla, joissa työskennellään erityisen haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden kanssa.

Lisätietoja: 

Juselius, M. 2020. ”Se on hänen matka.” Lyhytaikaisvankien kanssa toteutetun työn arviointia. Opinnäytetyö, sosiaalialan koulutusohjelma. Espoo: Laurean ammattikorkeakoulu.

https://www.theseus.fi/handle/10024/336298

Mia Juselius
asumispalvelukoordinaattori
050 4124 310
mia.juselius@krits.fi