Vaihtelevat rajoitustoimenpiteet vankiloissa aiheuttavat epätietoisuutta vangeille ja heidän läheisilleen

Lapsi ikävöi vanhempaansa.Kriminaalihuollon tukisäätiö on antanut eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle lausunnon vankeihin korona-aikana kohdistuneista rajoituksista. Lausuman mukaan koronan aikana vankiloiden rajoitustoimenpiteet ovat monin osin olleet perusteltuja, mutta lähiomaisten tapaamisissa tulisi käyttää harkintaa eritoten, kun on kyseessä lapsen oikeus tavata vanhempaansa.

Eduskunnan oikeusasiamies on ottanut omana aloitteenaan selvitettäväksi vankien olot korona-aikana. Oikeusasiamies toimii Suomessa YK:n kidutuksen ja epäasiallisen kohtelun vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan (OPCAT) mukaisena kansallisena valvontaelimenä. Valvontaelimen tehtävänä on tehdä tarkastuksia paikkoihin, joissa pidetään vapautensa menettäneitä henkilöitä.

Apulaisoikeusasiamies on tässä roolissaan pyytänyt säätiöltä lausuntoa liittyen vankeihin korona-aikana kohdistuneista rajoituksista.

Lukuisia yhteydenottoja rajoituksiin ja ohjeistuksiin liittyen

Säätiön kriminaaliasiamiestoimintaan on tullut lukuisia koronarajoituksiin ja -ohjeistuksiin liittyviä yhteydenottoja vangeilta sekä heidän läheisiltään. Yhteydenotoissa ovat korostuneet avolaitokset, joista rajoitukset tekevät suljetumpia.

Vankien ja läheisten yhteydenottojen lisäksi rajoituksiin liittyvää tietoa on saatu säätiön muiden toimialojen sekä järjestöjen ja vankiloiden työntekijöiltä.

Lasten oikeuksia tulee kunnioittaa myös poikkeusaikana

Epätietoisuus tapaamisten ja poistumislupien rajoitusten kestosta on aiheuttanut ahdistusta ja levottomuutta. Vaikka vankiloissa on osin onnistuneestikin lisätty Skype-tapaamisia, ne eivät täysin korvaa tapaamisia, koska kaikilla läheisillä ei siihen ole mahdollisuutta. Lisäksi etenkin pienen lapsen kannalta Skype-puheluaika on hyvin lyhyt.

Vangit ja läheiset ovat toivoneet, että vaihtoehtoisia tapaamistapoja, esimerkiksi asianmukaisin turvavälein avolaitoksissa, voitaisiin miettiä.

Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa ja myös poikkeusaikana vankien lasten oikeuksia tulisi kunnioittaa. Lapsen oikeus tavata vanhempaansa ei toteudu, jos poistumislupaharkinnassa sitä ei huomioida tai perustella.

Poistumislupakäytännöt hämmentävät

Poistumislupiin liittyen epätietoisuutta on aiheuttanut se, ettei poistumislupia ja tapaamisia ole myönnetty, mutta samasta laitoksesta on silti saattanut käydä siviilitöissä normaalisti.

Siviilityö on avolaitoksissa jatkunut normaalisti riippuen työnantajasta. Siviilityössä käyvät on sijoitettu vankilassa erilleen muista.

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto on linjannut, että poistumislupia erittäin tärkeällä syyllä on mahdollista myöntää (lähinnä lähiomaisen hautajaiset tai vakava sairastuminen). Yksikön johtajalla on edelleen ollut mahdollisuus harkinnallaan myöntää lupia, mutta käytännössä poistumislupia perheiden ja lasten tapaamisiin on vankiloissa myönnetty varsin vähän

Kasvokkaisten tapaamisten puute vaikeuttaa asiointia

Jotkut vankilat ovat rajoittaneet vankien kanssa kasvokkain tehtävää työtä osittain, jotkut merkittävästi. Joissakin laitoksissa ulkopuoliset toimijat ovat voineet toteuttaa toimintaa etäyhteyksien tai normaaliin tapaan puhelimen välityksellä.

Kasvokkaisten tapaamisten vähentyminen on vaikuttanut vankien mahdollisuuteen saada tietoa sekä saada asioitaan hoidettua. Etäyhteyksin, puhelimitse tehtävässä työssä ei ole ollut valmiita prosesseja, joten vaihtelevat käytännöt ovat voineet heikentää vangin mahdollisuutta saada asioitaan hoidetuksi tai vapautumisen valmistelua.

Tilannekohtaista harkintaa syytä käyttää

Koronaepidemian aikana vankiloiden rajoitustoimenpiteet ovat monin osin olleet perusteltuja, koska huomattava osa vangeista kuuluu riskiryhmään perussairauksiensa perusteella ja mahdollisten tartuntojen leviämisriski on merkittävä suljetuissa olosuhteissa. Tilanteessa tulisi kuitenkin käyttää harkintaa eritoten silloin, kun on kyseessä lapsen oikeus tavata vanhempaansa. Monissa tapauksissa tapaamisia on mahdollista toteuttaa turvallisesti esimerkiksi tapaamispaikoissa.

Joissakin maissa on koronaepidemian aikana sallittu vangeille soittaa maksutta lähiomaisille. Myös Suomessa tämä olisi perusteltu toimenpide, jolla helpotettaisiin yhteydenpitoa varsinkin, kun vangit maksavat puheluistaan kaksinkertaisesti muihin verrattuna.