Vastaus kansallisen lapsistrategian koronatyöryhmän toisen raportin valmisteluun ja koronatilanteen vaikutuksista lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin.

Kansallinen lapsistrategia: Tietopyyntö liittyen kansallisen lapsistrategian koronatyöryhmän toisen raportin valmisteluun ja koronatilanteen vaikutuksista lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin.

Kriminaalihuollon tukisäätiön vastaus liittyen kansallisen lapsistrategian toisen raportin kohtaan 9: haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten oikeuksien turvaaminen (vanhempi vankilassa)

Suomen vankiloissa toteutetut koronarajoitukset olivat maan koronatilanteeseen nähden erittäin tiukat ja joustamattomat. Vankiloissa ei Suomessa ole tiettävästi yhtään todennettua koronatapausta. Rajoituksia asetettaessa arviointia tehtiin vankeuslain ja epidemian ehkäisyn näkökulmasta – lapsen oikeudet jäivät vankien lasten osalta kokonaan huomioimatta. Lapsen oikeudet eivät ole muutenkaan olleet Rikosseuraamuslaitoksessa työn rakenteissa, vaan niiden huomioiminen on sattumanvaraista. Vankien lapset ovatkin tämän takia eriarvoisessa asemassa keskenään sekä suhteessa muihin lapsiin. Lapsivaikutusten arviointia Rikosseuraamuslaitoksen toiminnassa ei ole tehty.

Vankien lapsista ei Suomessa ole juurikaan tutkimustietoa, eikä koronaepidemian vaikutuksia näihin lapsiin ole kukaan selvittänyt. Lapsistrategian tietopyyntöön voidaan siis vastata niiltä osin, kun Kriminaalihuollon tukisäätiöön on tullut yhteydenottoja vangeilta ja heidän perheiltään, mitä tietoja on saatu sidosryhmiltä (Rikosseuraamuslaitoksen työntekijät, kohderyhmän kanssa työskentelevät järjestöt) sekä mitä asioita on uutisoitu.

Lapsen oikeus yhteydenpitoon vanhempansa kanssa vaikeutui vankiloiden tapaamiskieltojen myötä

Lapset, joiden vanhempi on vankilassa

Maaliskuussa Rikosseuraamuslaitos (Rise) kielsi asianajajia ja poliisia lukuun ottamatta kaikki vierailut vankiloissa sekä rajoitti tiukasti vankien mahdollisuuksia päästä poistumisluville (”lomalle”) (esim. Rikosseuraamuslaitoksen tiedote 13.3.2020). Syitä poistumisluvalle olivat lähinnä lähiomaisen vakava sairastuminen tai hautajaiset (vankeuslaissa erittäin tärkeä syy -perusteet). Rajoituspäätökset eivät ole perustuneet suoraan lakiin vaan Risen keskushallinnon antamaan suositukseen ja vankilan johtajien harkintaan epidemiatilanteessa (MTV3 Uutiset 25. ja 22.5.2020). Vankilan johtajalla on vankeuslakiin perustuva laaja harkinta, jonka perusteella koronarajoitusten aikana yksittäisiä poistumislupia on myönnetty myös lasten tapaamisiin (Kriminaalihuollon tukisäätiön asiamiestoiminnan sidosryhmiltä ja asiakkailta saamat tiedot; MTV3 Uutiset 6.4.2020). Useimmissa tapauksissa lupia ei näissä tarkoituksissa kuitenkaan myönnetty tai vankeja kehotettiin olemaan hakematta niitä (asiakastieto). Vankiloiden rajoitukset eivät myöskään olleet aina suhteessa muun yhteiskunnan rajoituksiin: esimerkiksi Uudenmaan rajan ollessa suljettuna, oli sijaishuollossa olevan lapsen tapaaminen eräs peruste ylittää raja. Eräässä tapauksessa lapsen äiti olisi päässyt Uudeltamaalta lapsen valvottuun tapaamiseen Pohjois-Suomeen, mutta Pohjois-Suomeen sijoitettu vanki ei saanut tärkeä syy -poistumislupaa lapsen tapaamiseksi (asiakastieto).

Rise pyrki kompensoimaan vierailukieltoa lisäämällä mahdollisuuksia videopuheluihin. Joissakin vankiloissa videopuhelut olivat aiemmin olleet mahdollisia vain rajatulle määrälle vankeja (esim. ulkomaalaiset, perhe asuu Suomessa kauempana), joten linjaus laajensi joidenkin perheiden osalta merkittävästi yhteydenpitomahdollisuuksia. Vankeuslaki on mahdollistanut videopuhelut vangeille toukokuusta 2015 alkaen. Käytännössä niiden toteuttamiseen tarvitaan sekä henkilöstöä että laitteita, eivätkä resurssit olleet vankiloissa samalla tasolla – maaliskuun lopussa Rise kertoi pyrkivänsä ”hankkimaan lisää Skype-yhteyksiä, sillä nykyisellä kapasiteetilla ei pystytä toteuttamaan kaikkia pyyntöjä” (YLE Uutiset 28.3 2020). Kesäkuussa kerrottiin, että useimmissa vankiloissa kaikki haetut videotapaamiset pystyttiin järjestämään (MTV3 Uutiset 16.6.2020).

Videopuhelujen kesto oli koronarajoitusten aikana monesti rajattu esimerkiksi 15 minuuttiin kerran tai parhaimmillaan kaksi kertaa viikossa, mikä on varsinkin pienen lapsen kannalta hyvin lyhyt aika. Asiakastiedon mukaan yhdessä vankilassa pidennettiin tämän vuoksi puhelun kestoa. Yhteydet eivät aina toimineet, joten aika saattoi jäädä tosiasiassa tätäkin lyhyemmäksi. Osa vangeista ei kokenut videopuhelua luontevaksi yhteydenpitotavaksi, kaikilla omaisilla taas ei ollut esimerkiksi laitteita tai tarvittavia taitoja videopuhelujen toteuttamiseen. Osalla lapset olivat vauva- tai taaperoikäisiä, joille videopuhelu ei ole sopiva tai riittävä keino yhteydenpitoon. (Kriminaalihuollon tukisäätön asiamiestoimintaan ja perhetyöhön tulleet yhteydenotot; yhteistyökumppaneilta saatu tieto; Svenska Yle 7.5.2020; Lännen media 17.5.2020).

Tapaamisrajoitukset merkitsivät myös lisääntynyttä puhelinliikennettä suljetuissa vankiloissa. Laitoksissa ja eri osastoillakin on erilainen päiväjärjestys (esim. sellien ovien aukiolo vaihtelee, samoin mahdollisuudet puhelimen käyttöön), joten vankien mahdollisuudet soittaa lapsilleen ovat lähtökohtaisesti olleet erilaisia. Rajoitusten aikana myös vangeilla on ollut normaalia suurempi tarve olla yhteydessä läheisiin, joten osastojen puhelimiin on ollut enemmän jonoa. (vrt. YLE uutiset 27.6. 2020). Vankiloiden puhelinjärjestelmän uudistuksen yhteydessä vuonna 2014 puheluiden hinnat kallistuivat merkittävästi (matkapuhelimeen 13,64 snt/minuutti), jolloin läheisille soittamisesta voi tulla vangille kustannuskysymys (ks. Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu 12.5.2015, Dnro 4156/4/14, lakivaliokunnan mietintö LaVM 4/2017 vp HE 263/2016 vp). Monesti perheet lähettävät vangille rahaa, jotta tämä pystyy soittamaan heille (asiakastieto).

Videopuhelujen lisäksi avolaitoksissa muutettiin matkapuhelimen käyttöehtoja, jolloin puhelinta sai pitää esimerkiksi pidempiä aikoja tai ympärivuorokautisesti hallussa (sidosryhmiltä ja asiakkailta saatu tieto). Puhelimet ovat vankilan hyväksymiä, niissä ei ole kameraa tai nettiyhteyttä, mutta vangin oma liittymä. Yhden avolaitoksen osastoilla oli myös mahdollisuus oman älypuhelimen käyttöön poikkeusaikana. Muiden avolaitosten vangit vaativat samaa mahdollisuutta, mutta sitä ei muualla toteutettu. (Kriminaalihuollon tukisäätiön asiamiestoimintaan tulleet asiakasyhteydenotot, vankilanjohtaja Kaisa Tammi-Moilasen Twitter-viestit). Älypuhelimen käyttö poikkeusaikana on mahdollistanut osalle vankien lapsista sellaisen yhteydenpidon, joka ei vankilassa muuten ole mahdollista (kuvien ja videoiden lähettämisen, pikaviestinnän, lapsen aikatauluihin paremmin sopivan yhteydenpidon), mutta koska tämä mahdollisuus oli vain yhdessä laitoksessa, olivat lapset sen suhteen eriarvoisessa asemassa.

Valvotut vankilavierailut käynnistyivät uudelleen valvottujen tapaamisten (”pleksitapaamiset”) sekä valvottujen vanhempi-lapsi-tapaamisten (”lapsitapaamiset”) osalta 24.6. Tapaamisiin pääsivät lähiomaisten tai muiden läheisten lisäksi vangin omat lapset tai samassa taloudessa asuvat puolison alaikäiset lapset. (Risen tiedote 17.6.2020.) Vankeuslaissa lähiomaisella tarkoitetaan vangin aviopuolisoa, sisarusta tai suoraan ylenevässä ja alenevassa polvessa olevat sukulaiset, muulla läheisellä vangin avopuolisoa tai muuta henkilöä, jonka kanssa hän on asunut ennen vankilaan tuloaan (1 luku 5 a §). Tapaajien määrää oli kuitenkin rajoitettu niin, että siihen sai osallistua yksi läheinen/muu läheinen ja alaikäiset lapset (Risen ohje 17.6.2020, dnro 18/030/2020). Risen ohjeessa todettiin, että mikäli ”vankila ei pysty tarjoamaan kaikille halukkaille tapaamisia joka viikko, voidaan tapaamisia järjestää yksittäisten vankien osalta joka toinen viikko, jotta mahdollisimman monella on mahdollisuus osallistua tapaamiseen”. On epäselvää, millä tavoin eri vankiloissa alkuvaiheessa priorisoitiin hakemukset, kun tapaajia sai kerrallaan tulla normaalia vähempää.

Tapaamisissa varauduttiin turvaväleihin ja käsihygienian varmistamiseen, avolaitoksessa tapaamisia voitiin järjestää ulkona. Kaikissa vankiloissa oli tapaamisissa ehdoton kosketuskielto (Rikosseuraamuslaitos tiedote ja ohje 17.6.2020; MTV3 Uutiset 24.6. 2020). Mikäli vangin ja tapaajan välillä ei ollut korkeaa pleksiä, suositeltiin maskin käyttöä. Ohjeissa oli huomioitu lasten vaikeudet noudattaa tai ymmärtää rajoituksia: pienen lapsen kykenemättömyys käyttää maskia tai tahaton koskettelu tai turvavälin laiminlyöminen ei ollut peruste tapaamisen epäämiselle tai keskeyttämiselle. (Risen ohje 17.6.2020.)

Vankiloiden rajoitusten purkua jatkettiin siten, että 1.7. alkaen kaikkia tapaamismuotoja oli mahdollisuus myöntää. Valvotuissa tapaamisissa oli edelleen kosketuskielto, mutta lapsitapaamiseen osallistuva lapsi sai koskettaa vanhempaansa, kun noudatettiin erittäin hyvää käsihygieniaa (Risen ohje 30.6 2020).

Risen keskushallintoon tehtiin ainakin yksi kantelu lapsen tapaamiseen liittyen (MTV3 Uutiset 16.6. 2020). Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtiin lähes 20 kantelua tapaamisia koskien (YLE Uutiset 27.6. 2020).

Suositukset

Suomen valtion tulisi tunnistaa vankien lapset haavoittuvaksi ryhmäksi, joka tarvitsee tukea.

Koronarajoitukset ja niiden vaikutukset vankien lapsiin ja vankeihin tulisi Suomessa arvioida ja varautua sen perusteella vastaaviin kriisitilanteisiin jatkossa.

Iso-Britanniassa parlamentin ihmisoikeuskomitea on laatinut raportin koskien hallituksen covid-19 toimenpiteitä ja niiden ihmisoikeusvaikutuksia (Joint Committee on Human Rights 21.9.2020). Raportissa on todettu, että kategoriset vierailukiellot vankiloihin eivät ole Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa turvatun perhe-elämän suojan mukaisia. Vierailuja koskevien rajoitusten tarpeellisuus ja suhteellisuus tulisi todeta aina yksilöllisellä harkinnalla (kappale 115). Raportissa otettiin kantaa myös vankien mahdollisuuksiin pitää läheisiinsä yhteyttä puhelimitse sekä videopuheluilla, mikäli tiukkoja rajoituksia jouduttaisiin tulevaisuudessa uudelleen asettamaan (kappale 116).

Suomessa ei kokeiltu vaihtoehtoisia tapoja tapaamisten järjestämiselle, esimerkiksi tapaamisia ulkotiloissa tai pelkästään korkean pleksin takaa. Joissakin muissa maissa (Ruotsi, Iso-Britannia) tuettiin vankien ja heidän läheistensä yhteydenpitoa esimerkiksi tarjoamalla vangeille maksuttomat puhelut (Kriminalvården 17.4.2020), rajoitettu määrä maksutonta puheaikaa tai puhelinmahdollisuus selliin (BBC 17.4.2020). Suomessa tällaisia mahdollisuuksia ei toteutettu.Poistumislupaharkinnassa tulee arvioida tilannetta lapsen edun näkökulmasta eikä kategorisesti olla myöntämättä lainkaan poistumislupia. Karanteenin kaltaisia olosuhteita noudatettiin vankiloissa tilanteissa, joissa vanki kävi laitoksen ulkopuolella siviilitöissä/opiskelemassa/terveydenhuollon tutkimuksissa/muista vastaavista syistä (erillinen asuinrakennus tai 14 vrk ”karanteeni”). Samanlainen linjaus olisi voitu tehdä poistumisluvissa lasten tapaamisen vuoksi.

Mikäli vanki ja lapsi tapaavat muutenkin valvotusti (lastensuojelun asiakkuus tai muu syy), on vankilan ulkopuolisessa tapaamispaikassa ammattihenkilökuntaa, joka pystyy lapsen kanssa käsittelemään kosketuskiellon kaltaisia rajoituksia ja siten vaikuttamaan tapaamisen turvallisuuteen. Osa näistä lapsista on sellaisia, joiden kohdalla tapaamiset ovat vasta käynnistyneet, esimerkiksi vanhempien riitaisten välien vuoksi, ja kategorinen linja olla myöntämättä poistumislupia vaarantaa lapsen oikeuden toiseen vanhempaansa.

Toteutettaessa laajamittaisia rajoituksia tai sellaisia rajoituksia/muutoksia, joilla on suora vaikutus lapsiin, Risen tulisi antaa lapsille kohdennettua tietoa. (Vrt. Valtioneuvoston viestintäosaston järjestämä lasten koronainfo, joka sai kunniamaininnan vuoden vuorovaikutusteosta).

Risellä tulisi olla palautekanava läheisiä varten, jota kautta myös lapset voisivat antaa palautetta (vrt. Oikeusasiamiehen sivut lasten kanteluille). Tarvetta olisi myös läheistyön foorumille, jossa lapsetkin voisivat tuoda ajatuksiaan ja kokemuksiaan esiin.

Risessä tulisi laatia ohjeet alle kouluikäisten lasten etätapaamisten järjestämiseen; ohjeet voisi tehdä yhdessä järjestöjen kanssa, jolloin niitä voisi jakaa läheisille järjestöjen kautta (vrt. Barnados, Creative Connection Ideas for Prison Visits).

Lapset, jotka oli sijoitettu vankilan perheosastolle vanhempansa kanssa

Vierailukielto rajoitti lapsen oikeutta pitää yhteyttä toiseen vanhempaansa tai muihin läheisiin, kuten isovanhempiin. Vankilan perheosastolle voidaan sijoittaa alle kaksivuotias lapsi ja sijoitusta voidaan jatkaa korkeintaan siihen saakka, kun lapsi täyttää kolme. Tämän ikäisen lapsen ei ole mahdollista ylläpitää läheissuhteita puhelimella, videopuheluilla tai kirjeitse. Pitkä vierailukielto vaikutti olennaisesti näin pienen lapsen ja hänen toisen vanhempansa välisen suhteen muodostumiseen.

Vankilalla ei ole oikeutta rajoittaa osastolle sijoitettujen lasten oikeuksia, mutta vierailuja ei kuitenkaan sallittu. Jos vankilassa oleva vanhempi olisi halunnut lapsen pääsevän esimerkiksi isovanhempansa luo, vankilalla ei olisi ollut oikeutta sitä kieltää, mutta palatessa olisi järjestetty karanteeninkaltaiset olosuhteet. (Hämeen Sanomat 21.5.2020)

Suositukset

Oikeusministeriön/Risen tulisi selventää toimivaltuuksia perheosastolle sijoitettuihin lapsiin kohdistuvista rajoituksista.
Täytäntöönpanojen keskeytyksen vaikutukset lapsiin

Jotta koronatartuntoja vankiloissa voitaisiin ehkäistä/mahdollisen epidemian leviämistä hillitä, rajoitettiin ensin sakon muuntorangaistusten ja alle 6 kk tuomioiden täytäntöönpanoa ja pian sen jälkeen kaikkien muidenkin vankeustuomioiden täytäntöönpanoa väliaikaisesti lailla. Tämä tarkoitti sitä, että henkilöt, joille ei ollut vielä annettu päivämäärää vankeustuomion aloitukselle, jäivät vapauteen odottamaan tilanteen muuttumista. Osa tuomituista oli kuitenkin saanut jo ilmoittautumispäivämäärän ja aloitti rangaistuksen suorittamisen aikana, jolloin vankilavierailut oli toistaiseksi kielletty. Myös tämä on lapsille kuormittava tilanne. (asiakastieto)

Osa tuomituista odotti pitkään tai odottaa edelleen rangaistuksen täytäntöönpanoa. Päihdeongelmaisilla tilanne on voinut riistäytyä käsistä, eikä ole tietoa yleisestikään siitä, mitä osalle perheistä kuuluu. Tämä herättää huolen siitä, miten niissä perheissä voidaan, joissa vanhempi on odottanut tuomiota koronarajoitusaikana.

Koronaan liittyvät kielteiset vaikutukset keskittyivät jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa oleviin

Kaikkia koronaepidemiasta johtuvien rajoitusten vaikutuksia ei vielä ole tiedossa. Voidaan kuitenkin olettaa, että koska kielteiset vaikutukset kohdistuivat jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin ja perheisiin, koskettavat ne monella tapaa myös lapsia, joiden vanhempi on vankilassa.

Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevien perheiden kohdalla pienten lasten vanhempien vankeustuomiot lisäävät riskiä ylisukupolviseen köyhyyteen ja rikolliseen käyttäytymiseen. Tutkimuksen perusteella vanhemman vankeuden kielteiset vaikutukset kasautuvat niihin lapsiin ja perheisiin, jotka ovat jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa. Suomessa kansalliset syntymäkohorttitutkimukset ikäluokista 1987 ja 1997 kertovat, että lapsuuden perheen sosioekonomisella asemalla on selvä yhteys lasten rikollisuuteen. Suurinta eriarvoisuutta havaittiin niiden nuorten elämässä, joilla on ollut erityisen haavoittavat perheolosuhteet ja lastensuojelun tarve.

Koska vangittujen vanhempien ja heidän lastensa tapaamisiin tuli rajoitusten vuoksi pitkä tauko, olisi ainakin osalla perheistä ollut tarvetta tukeen, kun tapaamiset tulivat taas mahdollisiksi. Pitkä katko vaikuttaa vuorovaikutukseen, pienten lasten kohdalla myös kiintymyssuhteen muodostumiseen. Jos vanhempien välit ovat olleet riitaisat, ei hankala tilanne ole asiaa helpottanut. Vankivanhemman ja lapsen tapaamisia on saatettu olla käynnistämässä valvotusti, mutta koronarajoitukset ovat keskeyttäneet ne tai niitä ei ole saatu aloitettua. Huoltoriidat/oikeusprosessit ovat viivästyneet koronan vuoksi.

VIITTEET:

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu 12.5.2015, Dnro 4156/4/14. Vankipuhelujen hinnoittelu on ongelmallinen normaalisuusperiaatteen kannalta.
https://www.oikeusasiamies.fi/documents/20184/42205/4156-2014

BBC 17.4. 2020: Coronavirus: Mobiles for prisoners after visiting suspended
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-highlands-islands-52332980

Joint Committee on Human Rights 21.9. 2020. The Government’s response to Covid-19: human rights implications.
https://publications.parliament.uk/pa/jt5801/jtselect/jtrights/265/26514.htm

Hämeen Sanomat 21.5. 2020. Koronavirus sulki Hämeenlinnan avovankilat – Vanajan vankilassa äitiensä kanssa asuvien lasten tapaamisia rajoitettu.

Koronavirus sulki Hämeenlinnan avovankilat – Vanajan vankilassa äitiensä kanssa asuvien lasten tapaamisia rajoitettu

Kriminalvården 17.4. 2020. Nytt beslut om intagnas telefoni.
https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2020/april/nytt-beslut-om-intagnas-telefoni/

Lakivaliokunnan mietintö, LaVM 4/2017 vp HE 263/2016 vp.
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/LaVM_4+2017.aspx

Lännen media 17.5. 2020 (julkaistu mm. Hämeen Sanomissa, Ilkka-Pohjalaisessa, Kalevassa, Lapin kansassa, Turun Sanomissa jne). Vankilassa istuva Jesse tapaa kolmea lastaan vain 15 minuuttia videon välityksellä viikoittain – Riseltä synkkä arvio, koska lapset taas pääsevät lähitapaamisiin

MTV3 Uutiset 6.4. 2020. Korona vaikuttaa vankien lomiin ja tapaamisiin – ex-jengipomo Keijo Vilhunen pääsi silti juhlimaan poikansa syntymäpäiviä: ”Tietyt vangit nauttivat erityisoikeuksista”
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/vankien-lomat-kiellettiin-ja-omaisten-tapaamiset-peruttiin-koronan-takia-ex-jengipomo-keijo-vilhunen-paasi-silti-juhlimaan-poikansa-syntymapaivia-tietyt-vangit-nauttivat-erityisoikeuksista/7780782

MTV3 Uutiset 2.5. 2020. Pinna kiristyy vankiloissa: Lomat on peruttu, ostoksia ja urheilua rajoitettu – Sörkan vanki MTV:lle: ”Vartija tuli keräämään kaikki veitset pois osastolta”
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/pinna-alkaa-kiristya-vankiloissa-lomat-on-peruttu-ostoksia-ja-urheilua-rajoitettu-sorkan-vanki-mtv-lle-vartija-tuli-keraamaan-kaikki-veitset-pois-keittiosta/7807706#gs.58sitg

MTV3 Uutiset 22.5. 2020. Vankiloiden koronarajoituksia ryhdytään purkamaan – vangit eivät silti saa tavata läheisiään eikä lomille ole vielä asiaa: ”Ei näitä rajoituksia ilkeyksissään tehty”
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/vankiloiden-koronarajoituksia-ryhdytaan-purkamaan-vangit-eivat-silti-saa-tavata-laheisiaan-eika-lomille-ole-viela-asiaa-ei-naita-rajoituksia-ilkeyksissaan-tehty/7826644

MTV3 Uutiset 16.6. 2020. Vankien tapaamiset ja lomat evättiin kuukausia sitten – oikeusasiamies vaatii selvitystä koronarajoitteista: ”Vangeilta ja omaisilta on tullut satoja yhteydenottoja”
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/vankien-tapaamiset-ja-lomat-evattiin-kuukausia-sitten-oikeusasiamies-vaatii-selvitysta-koronarajoitteista-vangeilta-ja-omaisilta-on-tullut-satoja-yhteydenottoja/7847210

MTV3 Uutiset 24.6. 2020. Pitkä odotus on ohi: Lähiomaiset ja alaikäiset lapset pääsevät taas tapaamaan vankeja kuukausien jälkeen – vankiloista ei päästetä vielä lomille.
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/pitka-odotus-on-ohi-lahiomaiset-ja-alaikaiset-lapset-paasevat-taas-tapaamaan-vankeja-kuukausien-jalkeen-vankiloista-ei-paasteta-viela-lomille/7855828

Rikosseuraamuslaitos, tiedote 13.3.2020. Rikosseuraamuslaitoksen toimet koronaviruksen leviämisen estämiseksi: harkinnassa tapaamisten ja toimintojen rajaaminen väliaikaisesti.
https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteetjauutiset/2020/03/rikosseuraamuslaitoksentoimetkoronaviruksenleviamisenestamiseksi-harkinnassatapaamistenjatoimintojenrajaaminenvaliaikaisesti.html

Rikosseuraamuslaitos, tiedote 17.6.2020. Lähiomaisten ja lasten tapaamiset alkavat vankiloissa 24.6. alkaen.
https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteetjauutiset/2020/06/lahiomaistenjalastentapaamisetalkavatvankiloissa24.6.alkaen.html

Rikosseuraamuslaitos, ohje 17.6.2020, Dnro 18/030/2020. Tapaamisrajoitusten lieventämiseen liittyvät toimenpiteet.

Rikosseuraamuslaitos, ohje 30.6.2020, Dnro 31/035/2020. Koronavirusepidemian vaikutukset vankilan toimintaan.

Svenska Yle 7.5.2020. Minskat narkotikabruk och sparsamt med permissioner – vardagen på Åbo fängelse har förandrats av coronaepidemin.
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/05/07/minskat-narkotikabruk-och-sparsamt-med-permissioner-vardagen-pa-abo-fangelse-har

YLE Uutiset 28.3.2020. Ylen kysely: Vankilat välttyneet vielä koronalta, mutta valmistautuvat kiristämään toimia – pahin pelko, että vartijat ja vangit sairastuvat yhtä aikaa.
https://yle.fi/uutiset/3-11280383?utm_source=social-media-share&utm_medium=social&utm_campaign=ylefiapp

YLE Uutiset 27.6.2020. ”Aivan kuin perheemme olisivat huonompia”, sanoo läheisiään ikävöivä vanki – vierailut sallitaan jälleen, mutta kuukausien tapaamisrajoitus saa kritiikkiä.
https://yle.fi/uutiset/3-11418001