Miksi tarvitaan naiserityisyyttä ja naiserityisiä palveluita?

Naiserityistä työtä tekevänä kohtaa aika ajoin tilanteita, joissa asetellaan herkästi vastakkain mies-, nais- tai muun sukupuolisten palvelutarpeet.

Monesti ajattelu kapeutuu toisiaan poissulkevaksi: jos puhutaan naiserityisistä tarpeista tai palveluista, suljetaan mieserityinen työ ja -tarpeet ulkopuolelle. Kahtia jakautuva ajattelu ei kuitenkaan ole kenenkään etu silloin, kun palvelujärjestelmän tulisi tukea ja tarjota apua henkilölle, joka syystä tai toisesta kaipaa muutosta elämäänsä.

Tarkoituksena ei ole asettaa vastakkain tai arvottaa sukupuoleen liittyviä palvelutarpeita. Lähtökohtaisesti naisilla on kuitenkin erilaisia tukitarpeita ja taustatekijöitä ja he tarvitsevat niihin kohdennettuja tuki- ja palvelumuotoja. Näin on myös miehillä.

Tasa-arvolaki ei tarkoita sitä, että kaikille pitää tarjota samanlaisia palveluja, vaan sitä, että kukin saa sellaista palvelua ja apua, joka vastaa omiin tarpeisiin.

Sen, että tarjotaan tukea tarpeisiin, jotka liittyvät erityisiin taustatekijöihin tai erityispiirteisiin, ei niinkään tarvitse liittyä sukupuoleen. Suomessa voimassa oleva tasa-arvolaki ei tarkoita sitä, että kaikille pitää tarjota samanlaisia palveluja, vaan sitä, että kukin saa sellaista palvelua ja apua, joka vastaa omiin tarpeisiin. Tutkimusten mukaan naisilla nämä tarpeet ja erityispiirteet ovat hieman erilaisia kuin miehillä.

Ja vaikka puhutaan yhteisistä naiserityisistä palveluista, on syytä myös muistaa, että rikostaustaiset naiset ovat heterogeeninen ja moninainen joukko naisia erilaisine taustoineen ja tarpeineen. Jokainen nainen on yksilö, mutta tarkasteltaessa rikostaustaisia naisia ryhmänä, on nähtävissä monia yhdistäviä ja ryhmälle tyypillisiä taustatekijöitä, jotka tulisi ottaa huomioon myös vankeuden jälkeisissä palveluissa.

Nainen rikoksentekijänä herättää usein yksilölle haitallista mielenkiintoa ja uteliaisuutta

Yhteiskuntamme naiseuteen ja naiseen liittyvät odotukset, roolit ja mielikuvat ovat hyvin kaukana todellisuudesta, joissa rikostaustaiset naiset ovat eläneet. Rikollisessa ja usein päihteiden täyttämässä kulttuurissa sukupuolella todella on merkitystä, sillä naiset kohtaavat miehiä useammin seksuaalista, taloudellista tai fyysistä väkivaltaa, ahdistelua, alistamista tai muita traumatisoivia tilanteita. Naisten selviytymiskeinoina ovat erilaisten ympäristöön sopivien, suojaavien toimintamallien käyttäminen, naiseuden häivyttäminen ja tunteiden tukahduttaminen päihteidenkäytöllä.

Kun rikoksentekijänä on nainen, herättää se usein yhteiskunnassamme yksilölle haitallista mielenkiintoa tai uteliaisuutta. Tämä näyttäytyy naisten elämässä usein siten, että heidän ympärillään olevia ihmisiä tai joskus jopa ammattilaisia kiinnostaa enemmän tehty rikos kuin nainen avuntarpeineen itsessään. Toki taustatietoja tarvitaan, jotta palvelutarpeet pystytään arvioimaan, mutta samanaikaisesti olisi hyvä tiedostaa, että itse rikos on saattanut olla tekijälleen hyvin traumaattinen. Tämä trauman avaaminen vaatii työntekijältä osaamista ja ymmärrystä myös sen sulkemiseen. On tärkeää varmistaa, että tähän löytyy ammattitaitoa.

Jo tiedostamalla omat käsitykset ja toimintatavat, voi vaikuttaa siihen, miten rikostaustainen nainen tulee palveluissa kohdatuksi ja autetuksi.

Kriminaalihuollon tukisäätiössä toimivat Naiset näkyviksi – ja Väkevä -hankkeet pyrkivät toiminnassaan tarjoamaan turvallisia ja luottamuksellisia kohtaamisia, joissa naiset tai naiseksi itsensä kokevat saavat irtautua entisestä rikollisesta elämästään ja rakentaa minuuttaan ilman odotuksia, ennakkoasenteita tai mielikuvia. Pyrimme vastaamaan rikostaustaisten naisten erityisiin palvelutarpeisiin tutkimustietoon perustuvalla naiserityisen työn määrittelyllä sekä tunnistamalla ja tiedostamalla naisten erityisiä taustatekijöitä ja tarpeita.

Jokainen voi omassa elämässään tai työssään pohtia sukupuolen merkitystä kohtaamiseen, tuen tarpeisiin ja tarjottavaan apuun. Mitä naiserityisyys minulle tarkoittaa ja mitä ajattelen naisista, joilla on rikostausta? Millaisia käsityksiä ja ennakkotietoja minulla on ja miten autan?

Jo tiedostamalla omat käsitykset ja toimintatavat, voi vaikuttaa siihen, miten rikostaustainen nainen tulee palveluissa kohdatuksi ja autetuksi.