Lapset eivät ole olemassa vain paperilla

Koronarajoitusten lieventäminen on käynnistynyt, ja monella varmasti on toiveissa normaalia muistuttava kesä. Hallituksen rajoitusten purkamista koskevassa suunnitelmassa todetaan mm., että ”purkamisessa huomioidaan lapset ja nuoret ensin -periaate” ja että ”huomiota tulee kiinnittää myös muiden sellaisten ryhmien tilanteeseen, joiden arvioidaan kärsineen rajoituksista eniten (esimerkiksi ikääntyneet ja kuntouttavien palveluiden piirissä olevat henkilöt)”.

Lapset, joiden vanhempi on vankilassa, ovat kärsineet tilanteesta, sillä he eivät ole voineet pitkään aikaan tavata vangittua vanhempaansa. Vankiloiden kohdalla rajoitusten purkaminen ei kuitenkaan tapahdu samassa tahdissa kuin muussa yhteiskunnassa. Tiukat rajoitukset pitivät koronatartunnat pitkään poissa vankiloista, mutta kevään aikana niitä on päässyt enenevästi muurien sisäpuolelle.

Lasten ajatuksia koronarajoituksista vankiloissa

Mietittäessä ja toteutettaessa rajoitusten lievennyksiä on tärkeää paitsi huomioida lapset, myös kuulla heidän ajatuksiaan. Pesäpuu ry:n upea lasten vaikuttamiskampanja laadukkaan ja lapsia kuuntelevan lastensuojelun puolesta osoittaa, että aivan pienetkin lapset voivat olla osallisia ja heillä on tärkeää sanottavaa. Eräs lapsi totesi, että lastensuojelun työntekijän on tärkeä kuunnella lapsia, koska ”me olemme tuntevia pieniä ihmisen alkuja, ei vain paperilla.

Kesäkuun alussa Children of Prisoners Europe -verkosto, johon Kriminaalihuollon tukisäätiö kuuluu, järjestää perinteisen kampanjansa Not my crime, still my sentence. Tänä vuonna verkosto haluaa kuulla lasten ajatuksia siitä, miten koronarajoitukset vankiloissa ovat vaikuttaneet lapsiin; mitä lapset toivoisivat, kun rajoituksia aletaan purkaa? Toivatko rajoitukset mukanaan jotain uusia toimintatapoja, joita olisi hyvä jatkaa?

Lasta on tärkeä kuulla

Lapsen oikeus on tulla kuulluksi ja olla osallisena itseään koskevissa asioissa. Lapsen oikeuksien turvaaminen vaikuttaa siihen, millainen aikuinen hänestä kasvaa ja millaista yhteiskuntaa hän omalta osaltaan rakentaa.

Koska lapset eivät ole olemassa vain paperilla, täytyy meidän löytää keinoja, jotta myös haavoittuvassa asemassa olevat, helposti näkymättömiksi jäävät lapset saavat äänensä kuuluville ja heidän ajatuksensa huomioidaan. Lapset voivat olla myös mukana ratkaisemassa ongelmia.

Tuore Parental Imprisonment and Children’s Rights -kirja sisältää artikkelin, joka perustuu lasten ja nuorten ajatuksille. EJ ja Eliot toteavat:

”Meidän mielestämme joskus ammattilaiset tai muut aikuiset lapsen elämässä ajattelevat, että heillä on enemmän kokemusta ja he ’ymmärtävät’ mitä lapsi kokee ilman, että oikeasti kysyvät lapselta. Meidän mielestämme joskus aikuiset luulevat tietävänsä paremmin iän eikä kokemuksen perusteella.”

Kansallisen lapsistrategian toimeenpanon yhteydessä toteutetaan pilotti, jossa vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta lastensuojelulain valmistelussa. Pilotin myötä on tarkoitus luoda malli lasten ja nuorten kuulemiseksi lainsäädäntötyön yhteydessä.

Toivottavasti seuraavan vankeuslain uudistuksen yhteydessä kuullaan myös lasten ajatuksia siitä, miten heidän oikeuttaan pitää yhteyttä vankilassa olevaan vanhempaan voidaan vahvistaa.