Lausunto Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta


Asia:  VN/13922/2021
11.06.2021

Lapset, nuoret ja koronakriisi

Kannatamme näiden toimenpiteiden jatkovalmistelua.

Lapsistrategian asettaman työryhmän raportissa koronan vaikutuksista lapsiin ja nuoriin on esitetty tärkeitä suosituksia koskien lapsia, joiden vanhempi on vankilassa. Nämä suositukset tulee pitää mukana koronan jälkihoidossa.

Vankiloiden koronarajoitukset, erityisesti tapaamisia sekä vangin poistumislupia koskien, ovat vaikuttaneet merkittävästi niihin lapsiin, joiden vanhempi on vankilassa. Vankiloiden rajoituksia ei myöskään lievennetä samassa suhteessa kuin muun yhteiskunnan, sillä koronatartuntojen määrä on vasta viime kuukausina lisääntynyt vankiloissa.

Vankiloiden koronarajoitusten vuoksi lapset eivät ole päässeet tapaamaan vanhempaansa pitkään aikaan, tapaamisia on ollut rajoitusten lievennysvaiheessa tavanomaista vähemmän, tai tapaamisia on ollut vain pleksilasin takaa valvottuina. Lastensuojelun määräämät ja valvomat tapaamiset eivät ole toteutuneet, koska vanki ei esimerkiksi ole saanut poistumislupaa. Yleisesti tapaamiset on korvattu videopuheluilla, mutta vangeilta ja perheiltä on puuttunut tukea siihen, kuinka videopuhelu kannattaa lapsiystävällisesti toteuttaa.

Syrjinnän ja eriarvoisuuden torjunta

Kannatamme näiden toimenpiteiden jatkovalmistelua.

Kansallisten syntymäkohorttitutkimusten mukaan lapsuuden perheen sosioekonomisella asemalla on selvä yhteys lasten rikollisuuteen, mitattiinpa asemaa vanhempien koulutustasolla tai toimeentulotuen pitkittyneellä saamisella. Lapsuudenaikaisten olosuhteiden merkittävästä vaikutuksesta mm. fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen, toimeentuloon ja kouluttautumiseen. Suurinta eriarvoisuutta havaittiin niiden nuorten elämässä, joilla on ollut erityisen haavoittavat perheolosuhteet ja lastensuojelun tarve.

Samalla vanhemman vankeus on lapsen hyvinvoinnille riskitekijä: Eurooppalaisen COPING-tutkimuksen (Children of Prisoners, Interventions & Mitigations to Strengthen Mental Health, 2012) mukaan lapsilla on huomattava avun- ja tuen tarve, jos jompikumpi vanhemmista joutuu vankilaan. Lapsilla, joiden äiti tai isä on joutunut vankilaan, on lisääntynyt riski epäsosiaaliseen käyttäytymiseen. Leimautuminen, katkenneet kiintymyssuhteet, taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat sekä hoidon puute ovat yhteydessä mielenterveysongelmien riskiin lapsilla.

Haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien turvaaminen

Kannatamme näiden toimenpiteiden jatkovalmistelua.

Lapsistrategiassa on tunnistettu, että haavoittuvuus voi olla tilannekohtaista. Esimerkiksi on nostettu myös lapsi rikoksen uhrina tai rikoksesta epäiltynä/syytettynä. Lapset, joiden vanhempi on konfliktissa lain kanssa, ovat myös haavoittuvassa asemassa, mutta jäävät usein näkymättömiin.

YK:n lapsen oikeuksien komitea on tunnustanut, että vanhemman vankeudesta johtuva ero tai suhteen häiriintyminen vaarantaa vakavasti lasten oikeutta kehitykseen (CRC/C/CG/7/Rev.1 of 20 September 2006, para. 31 b). Nämä vastoinkäymiset vaikuttavat lapsiin eri tavoin riippuen heidän yksilöllisestä joustavuudestaan, iästään ja olosuhteistaan sekä saatavissa olevista tuki- ja huolenpitomahdollisuuksista. Myös Euroopan parlamentti on tunnistanut, että vanhemman vankeudella on monenlaisia vaikutuksia lapsen oikeuksien toteutumiselle, sekä tunnustanut vankien lasten olevan haavoittuva ryhmä yhtä lailla kuin esimerkiksi vammaiset lapset tai romanilapset (The European Parliament resolution of 27 November 2014 on the 25th anniversary of the UN Convention on the Rights of the Child (2014/2919(RSP), para.13)).

On tärkeää, että viranomaiset tunnistavat nämä lapset haavoittuvana ryhmänä ja he saavat tarvitsemaansa tukea. Kriminaalihuollon tukisäätiöön tulleiden yhteydenottojen, verkostoissa käytyjen keskustelujen tai vertaisryhmien kokemusten perusteella on edelleen paljon tilanteita, joissa vangin perhe ei saa tarvitsemaansa apua, koska

  • sitä ei ole saatavilla kunnassa
  • viranomaisilla ei ole tarvittavaa tietoa ja ymmärrystä perheen auttamiseen
  • perheen ja lapsen tarpeet jäävät rikoksen varjoon
  • lapsen oma ääni jää kuulematta

THL:n lastensuojelun käsikirjassa on huomioitu vanhemman vankeuden vaikutukset lapseen. Lapsille ja nuorille suunnatussa käsikirjassa on myös tärkeä ottaa tämä aihe esiin.

Lasten suojelu väkivallalta

Kannatamme näiden toimenpiteiden jatkovalmistelua.

Lasten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut

Kannatamme näiden toimenpiteiden jatkovalmistelua.

Lapsille, joita vanhemman vankeus koskettaa, on tukea tarjolla pääasiassa muutaman järjestön kautta (esim. vertaistukiryhmiä on kolmella paikkakunnalla). Nuorille ei ole tarjolla mitään.

Päihde- ja riippuvuusstrategian tavoite lasten ja nuorten päihdepalvelujen riittävyydestä ja vaivattomasta palveluihin pääsystä tulee toteuttaa. Ajoissa annetut palvelut ovat syrjäytymisen ja rikollisuuden ehkäisyä. Samoin perheiden palvelut, kuten perheneuvola tai lapsiperheiden kotipalvelut, parantavat vanhempien jaksamista ja toimivat siten ennaltaehkäisynä huostaanotoille ja lapsen sijoitukselle.

Varhaiskasvatus ja koulutus

Kannatamme näiden toimenpiteiden jatkovalmistelua.

Perheen riittävä toimeentulo sekä työn ja perheen yhteensovittaminen

Kannatamme näiden toimenpiteiden jatkovalmistelua.

Lapsiperheköyhyyteen tulee puuttua, mutta toimeenpanosuunnitelmassa ei esitetä mitään konkreettista ehdotusta, miten lapsiperheköyhyyttä vähennetään. Kyse on paljolti yksinhuoltajaperheiden köyhyydestä.

Toisen vanhemman vankeus voi heikentää perheen taloudellista tilannetta, koska kotona oleva vanhempi on puolison vankeuden aikana käytännössä yksinhuoltaja. Tämä tulisi huomioida sosiaaliturvaetuuksissa: avioliitossa olevilla ei ole mahdollisuutta yksinhuoltajan lapsilisäkorotukseen toisen vanhemman vankeuden aikana, mutta avoliitossa olevilla on. Etuuksiin liittyvät eriarvoisuudet ja epäselvyydet vaikuttavat myös lapsiin.

Lasten läheis- ja vertaissuhteet

Kannatamme näiden toimenpiteiden jatkovalmistelua.

Lapset, joiden vanhempi on vankilassa, voivat olla kasautuvan huono-osaisuuden ja ylisukupolvisen rikollisuuden riskiryhmää. Näiden lasten tilanne on monella tapaa epäselvä, koska Suomessa ei ole olemassa edes tilastoa heidän määristään, eikä tutkimusta ole tehty juurikaan. Lapset, joiden vanhempi suorittaa vankeusrangaistusta tai on tutkintavankeudessa, tulee huomioida osana esitettyä tutkimusta.

Lasten vapaa-aika ja harrastukset

Kannatamme näiden toimenpiteiden jatkovalmistelua.

Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi

Kannatamme näiden toimenpiteiden jatkovalmistelua.

Koronarajoitukset ovat merkittävästi vaikuttaneet lasten oikeuteen tavata vankilassa olevaa vanhempaansa. Lapsia, joiden vanhempi on vankilassa ja joiden oikeuksiin vankiloiden koronarajoitukset suoraan vaikuttivat, ei myöskään huomioitu koronaviestinnässä.

Vankiloiden rajoitustoimenpiteitä koskeva lainsäädäntö on ollut puutteellista pandemiaolosuhteissa, eikä lasten etua ja oikeuksia ole kokonaisuutena tarkasteltu ennen kuin keväällä 2021 tartuntatautilakia koskevien lakiuudistusten yhteydessä. Lapsivaikutusten arviointia ei muutoinkaan ole rikosseuraamusalalla tehty. Lastensuojelulakiuudistuksen yhteydessä toteutetaan pilottia, jossa on tarkoitus luoda malli lasten ja nuorten kuulemiseksi lainsäädäntötyön yhteydessä. Lapsia voitaisiin kuulla myös vankeuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä.

On tärkeä huomioida myös näiden lasten eriarvioisuus ja perheille syntynyt kuormitus koronan jälkihoidossa. Aivan pienten lasten kohdalla tapaamiskielloilla voi olla vaikutusta esimerkiksi kiintymyssuhteen muodostumiseen. Vapautuminen poikkeusaikana tai sen jälkeen ja paluu kotiin voi olla myös haastavampaa kuin normaaliaikana.

Lapsen oikeus tulla kuulluksi ja saada tietoa

Kannatamme näiden toimenpiteiden jatkovalmistelua.

Lapsen oikeuksia koskevassa koulutuksessa on huomioitava myös ne lapset, joiden vanhempi on vankilassa (erityisesti artiklat Lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ulkonäön, alkuperän, mielipiteiden tai muiden ominaisuuksien vuoksi; Lasta koskevissa päätöksissä on aina ensisijaisesti harkittava lapsen etu; Vanhemmistaan erossa asuvalla lapsella on oikeus tavata ja pitää säännöllisesti yhteyttä kumpaankin vanhempaansa; Lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa ja ne on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti; Vanhemmilla on ensisijainen ja yhteinen vastuu lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä lapsen edun mukaisesti. Valtion on tuettava vanhempia lasten kasvatuksessa; Lapsella, joka ei voi elää perheensä kanssa, on oikeus saada valtiolta erityistä suojelua ja tukea).