Naisvankiselvityksen jälkeistä aikaa Vanajan osastolta

Vanajan osastolla ennätykselliset helteet ja koronakurimus näyttelevät pääosaa heinäkuussa 2021. Vanajan osasto näyttäytyy juuri niin kauniina kuin täällä Hämeenlinnan kupeessa vaan voi olla vuoden parhaimpina aikoina.

Elämme myös naisvankiselvityksen jälkeistä aikaa. Syksyn 2020 julkaistun Naisvankiselvityksen keskeisimpänä asiana oli sukupuolisensitiivinen vankeinhoito; naisvankien olosuhteiden huolehtiminen tasavertaisemmaksi tunnustamalla naisvankien erilaiset tarpeet ja vastata niihin vastaavilla palveluilla. Tästä syystä naisvangit tulee sijoittaa erilleen miespuolisista vangeista erillisiin laitoksiin.

Keskeiset huomioonotettavat seikat naisvankien sijoittelussa ovat naisvankien turvallisuus, naisvangeille paremmin suunnatut toimintamahdollisuudet sekä henkilökunnan naisvankeja koskevan osaamisen kehittyminen.

Juuri kuten YK:n Bangkokin säännöissä  ja Euroopan neuvoston vankeinhoitosäännöissä on linjattu. Seuraavassa suoraa lainausta Eurooppalaisista vankeinhoitosäännöistä vuodelta 2020:

34.1 Erityisiä sukupuolinäkökohdat huomioon ottavia menettelytapoja on
kehitettävä ja myönteisiä toimia otettava käyttöön, jotta voidaan vastata
naisvankien erityistarpeisiin näitä sääntöjä sovellettaessa.

34.2 Näissä säännöissä olevien naisvankeja koskevien erityisehtojen lisäksi
viranomaisten on otettava erityisesti huomioon naisten tarpeet,
kuten heidän fyysiset, ammatilliset, sosiaaliset ja psykologiset tarpeensa,
sekä huoltajanaolemiseen liittyvät vastuut päättäessään
heidän vankeuttaan koskevista asioista.

34.3 Naisvankeja on pyrittävä kaikin keinoin suojelemaan fyysiseltä,
henkiseltä tai seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja niille, joilla on säännössä 25.4
tarkoitettuja tarpeita, on pyrittävä järjestämään erityispalveluja, kuten niitä,
jotka liittyvät heidän oikeuteensa kääntyä oikeusviranomaisten puoleen ja
saada oikeusapua, psykologista tukea ja apua sekä asianmukaistalääketieteellistä neuvontaa.

34.4 Aina on pyrittävä siihen, että vangit synnyttäisivät vankilan ulkopuolella.
Jos lapsi kuitenkin syntyy vankilassa, viranomaisten on järjestettävä kaikki
tarvittava tuki ja tarvittavat tilat, kuten erityiset asuintilat.

Naisvankiselvityksessä todettiin, että Suomessa tilanne ei ollut vielä viime syksynä tällainen, vaan selvitys laittoi liikkeelle jotakin sellaista, josta ei voida perääntyä. Juuri nyt elämme sitä aikaa, kun naisvankien sijoituskysymykset on saatu ratkaistuksi.

Naisvankiloissa työskenteleville päätös erillisistä laitoksista naisille on lähtökohta sille, että naiserityinen työ vankiloissa pääsee kehittymään ja osaaminen kasvamaan.

Avolaitokset, joihin naisvankeja sijoitellaan jatkossa ovat Vanajan vankilan Vanajan osasto ja Kestilän vankila. Luojan kiitos Suomessakaan nais- ja miesvankeja ei enää sijoitella samoihin laitoksiin. Muissa Pohjoismaissa tämä on arkipäivää ja sieltä saadun kokemuksen perusteella  erillisissä laitoksissa naisvangeilla on parempi rauha kuntoutumiseen ilman sukupuolten rinnakkaiselosta aiheutuvia häiriö- ja uhkatekijöitä.

Kaikki naisvankiselvityksestä nousseet vaatimukset täyttävää ratkaisua ei ole olemassa vaan vaatimuksia suhteutettiin niihin mahdollisuuksiin, joita Rikosseuraamuslaitoksella oli käytettävissä. Tavoitteena oli löytää ratkaisu, joka selkeästi parantaa naisvankien tilannetta nykyisestä.

Naisvankiloissa työskenteleville päätös erillisistä laitoksista naisille on lähtökohta sille, että naiserityinen työ vankiloissa pääsee kehittymään ja osaaminen kasvamaan. Myös sukupuolisensitiiviset kysymykset huomioivan johtamisen on mahdollista kehittyä ja kasvaa.

Naisvankiselvityksen, Keskushallinnon linjauksen ja ilmapiirin muutoksen myötä uskoni naiserityiseen ja traumasensitiiviseen työhön vahvistuu.

Sukupuolisensitiivisen työtavan kehittäminen on Rikosseuraamuslaitoksessa vielä alussa. Nyt jo on nähtävissä traumainformaation lisääntyminen ja naisten tarpeet huomioiva kuntoutus. Vinn-ohjelmaan koulutetaan työntekijöitä lisää syyskuussa 2021 ja Rikosseuraamuslaitos julkaisi Työskentely rikostaustaisen naisen kanssa -oppaan Kriminaalihuollon tukisäätiön Rikostaustaiset naiset asiakkaina -oppaan rinnalle.

Onneksi urani Rikosseuraamuslaitoksessa on jatkunut riittävän kauan ja omille ajatuksille arkityöstä on saanut tukea näistä käänteistä. Tokihan tämä on tarkoittanut ylibuukkausta Vanajan osastolla hellekesänä 2021, jossa koronan vaikutus näyttelee omaa tähtirooliaan. Naisvankiselvityksen, Keskushallinnon linjauksen ja ilmapiirin muutoksen myötä uskoni naiserityiseen ja traumasensitiiviseen työhön vahvistuu.

P.S. Vanajan osastolle vievä hopeapajukuja on historiaa. Kesällä 2021 kaadettiin huonosti voivat vanhat hopeapajut ja rinnakkain ammattilaisten kanssa naisvangit olivat istuttamassa tammikujaa – helteestä johtuen naisvangit saivat vastuutehtävän tammitaimien kastelusta.