Kriminaalihuollon tukisäätiö

Kriminaalihuollon tukisäätiön lausunto opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoidosta opioidilääkkeillä

VN/32862/2022 Kriminaalihuollon tukisäätiö pitää uuden asetuksen antamista tarpeellisena. Asetus on kokonaisuudessaan selkeämpi ja täsmällisempi aiempaan verrattuna. Asetus velvoittaa kokonaisvaltaiseen hoitoon ja yhteistyöhön sosiaali- ja Lue lisää

Kriminaalihuollon tukisäätiön lausunto ehdotuksesta vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 35 §:n muuttamisesta

Asia:  VN/25020/2022 Asetuksen 35 § muutos koskee vankien omatoimisen ruokahuollon korvauksia avolaitoksissa. Rikosseuraamuslaitos maksaa vangeille ruokarahaa elintarvikkeiden hankkimiseksi. Aamiaisesta saatua korvausta korotettaisiin 1,50:stä eurosta Lue lisää

Kriminaalihuollon tukisäätiön lausunto tutkintavankiloina toimivia vankiloita koskevasta asetusmuutoksesta.

VN/4937/2022 Kriminaalihuollon tukisäätiö katsoo, että esitys on tarpeellinen mm. tutkintavankeusaikojen venyessä maassamme tällä hetkellä hyvin pitkiksi, jolloin tutkintavankeuden sisällöllinen kehittäminen on perusteltua. Esityksen mukaan Lue lisää

Kriminaalihuollon tukisäätiön lausunto sosiaalisen luototuksen uudistamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta

Esityksen lähtökohtana on laki sosiaalisesta luototuksesta (1133/2002), jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön itsenäistä suoriutumista. Voimassa oleva sosiaalisen luototuksen Lue lisää

Lausunto toimeentulotukilain uudistamiseen liittyvästä hallituksen esityksestä

Asia: VN/650/2022 Esityksessä on tartuttu keskeisiin kokonaisuuksiin ja pyritty parantamaan paljon palveluja tarvitsevien asemaa. Lakimuutoksen jälkeen on tarkkaan seurattava, miten muutokset vaikuttavat asiakkaiden asemaan Lue lisää

Kaksi tarinaa vankilasta vapautumisesta – Kumpi kerrotaan hyvinvointialueellasi?

Aluevaalien ennakkoäänestys on käynnissä. Tulevat päättäjät tulevat alueilla tekemään tärkeitä päätöksiä, joilla on suuri merkitys paitsi yksittäisten ihmisten ja heidän läheistensä elämien kannalta, myös Lue lisää

Lapsen oikeudet näkyviksi toimijuutta vahvistamalla

Vietämme parhaillaan lapsen oikeuksien viikkoa ja lauantaina 20.11 on lapsen oikeuksien sopimuksen 32. syntymäpäivä. Tämän vuoden teema on jokaisen lapsen yhdenvertainen oikeus hyvään kohteluun. Lue lisää

Lausunto valtioneuvoston selontekoon sisäisestä turvallisuudesta

VNS 4/2021 vp   Selonteossa tarkastellaan sisäistä turvallisuutta monipuolisesti eri näkökulmista. Ennaltaehkäisy Kriminaalihuollon tukisäätiö yhtyy selonteossa esitettyyn näkemykseen, jonka mukaan turvallisuus perustuu ensisijaisesti ongelmien ja häiriöiden ennaltaehkäisyyn, Lue lisää

Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiouudistuksesta

HE 57/2021 vp 21.6.2021 Kriminaalihuollon tukisäätiö pitää ehdotusta Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiouudistuksesta tarpeellisena ja oikeisiin asioihin kohdentuvana. Keskitetymmällä organisaatiolla on mahdollista lisätä toiminnan vaikuttavuutta, yhdenmukaistaa toimintatapoja, Lue lisää

Lausunto Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta

Asia:  VN/13922/2021 11.06.2021 Lapset, nuoret ja koronakriisi Kannatamme näiden toimenpiteiden jatkovalmistelua. Lapsistrategian asettaman työryhmän raportissa koronan vaikutuksista lapsiin ja nuoriin on esitetty tärkeitä suosituksia Lue lisää

Lausunto hallituksen esitykseen vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta, annetun hallituksen esityksen täydentämisestä

Asia:  VN/1201/2021 31.3.2021 Kriminaalihuollon tukisäätiön lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä eduskunnalle vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta, annetun hallituksen esityksen täydentämisestä Tupakoinnin järjestäminen suljetuissa Lue lisää

Lausunto koskien lainsäädäntömuutoksia tartuntatautien torjumiseksi rangaistusten täytäntöönpanossa

Asia: VN/20692/2020 15.1.2021 Kriminaalihuollon tukisäätiön lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yleisvaarallisten tartuntatautien torjumista rangaistusten täytäntöönpanossa koskevaksi lainsäädännöksi Lakiesitys on erittäin tarpeellinen, jotta saadaan riittävän täsmällinen Lue lisää