Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset

Asia: VN/4346/2018

Lausunnon saate

Kriminaalihuollon tukisäätiö esittää, että sirpaleisten uudistusten sijaan tehdään raiskausrikoksia koskevien säädösten kokonaisuudistus.

Yleistä

Mitä mieltä olette luonnoksesta hallituksen esitykseksi?

En/emme kannata esitystä

 Muut yleiset huomiot:

Kriminaalihuollon tukisäätiö pitää tärkeänä lapsen suojelemista seksuaaliselta väkivallalta. Rangaistusten koventaminen ei kuitenkaan ole ensisijainen ja vaikuttavin keino seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn, eikä sitä ole tarpeen ylikorostaa.

Kriminaalihuollon tukisäätiö näkee keskeisenä, että rangaistuksen koventamista harkitessa mietitään yhtäaikaisesti myös kuntoutusmahdollisuuksien parantamista. Seksuaalirikoksista tuomitut uusivat tekonsa suhteellisen harvoin, jolloin seksuaalirikosten ennaltaehkäisevän työn merkitys on ilmeinen.

Mitä mieltä olette ehdotuksesta korottaa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistus 4 vuodesta 6 vuoteen vankeutta?

 En/emme kannata ehdotusta

 Näkemyksenne lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistuksen korottamisesta:

Viime vuosien lakiuudistusten vaikuttavuudesta ei myöskään ole vielä olemassa riittävästi tietoa, jotta voisi arvioida käsillä olevan uudistuksen tarpeellisuutta. Osittaisten uudistusten jatkaminen ei auta selkeyttämään lainsäädäntöä ja sen soveltamista.

Mitä mieltä olette ehdotuksesta säätää törkeää lapsenraiskausta koskeva uusi rangaistussäännös?

En/emme kannata ehdotusta

Muut esitystä koskevat huomiot:

Lain soveltamisessa on tälläkin hetkellä mahdollista tuomita nykyistä ankarampia rangaistuksia.

Mikäli rangaistuksia kovennetaan, tulee lisätä tuomitun mahdollisuuksia osallistua seuraamusten yhteydessä tarjolla oleviin kuntoutusmuotoihin. Kuntoutusmahdollisuuksia tulee olla saatavilla valtakunnallisesti paitsi läpi koko rikosprosessin, myös vapautumisen jälkeen kuntoutusjatkumona.

Ennaltaehkäisyn pääpainon tulee olla rikosseuraamusten ulkopuolella tarjottavissa ennaltaehkäisevissä ja kuntouttavissa palveluissa, kuten Oikeusministeriön arviomuistiossa rangaistusten oikeasuhtaisuudesta todettiin. Tietoa ja osaamista lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta kiinnostuksesta tulisi olla kaikkialla, jossa potentiaalinen tekijä voidaan saada ohjattua tuen piiriin.

Tämä edellyttää siis myös Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstön koulutukseen resurssointia.

Kustannuksia arvioitaessa tulisi huomioida myös, että rikosten tekijöihin kohdentuvat interventiot osaltaan vähentävät rikosten käsittelystä ja uhrien auttamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Kriminaalihuollon tukisäätiö ehdottaa, että perustettaisiin vähintään yksi seksuaalirikollisten hoitoa ja kuntoutusta sekä koulutusta antava osaamiskeskus, jonka avulla turvattaisiin koko maan kattava terapeuttien verkosto.