Vuosikatsaus 2018

Kriminaalihuollon tukisäätiö

Kriminaalihuollon tukisäätiö tukee rikostaustaisia ja heidän läheisiään sekä edistää heidän hyvinvointiaan ja osallisuuttaan. Lisäksi säätiö parantaa heidän asemaansa yhteiskunnassa ja auttaa rikostaustaisia irtautumaan rikoksista. Kriminaalihuollon tukisäätiö tarjoaa uusia näkökulmia ja voimavaroja muutokseen, lisää rikostaustaisten toimijuutta yhteiskunnassa, rakentaa verkostoja sekä tuottaa ja kehittää palveluita.

Vuonna 2018 Kriminaalihuollon tukisäätiön henkilöstö ja hallitus laativat säätiölle uuden strategian vuosille 2019-2021. Strategian mukaisesti säätiö oimii jatkossakin paikallisesti ja valtakunnallisesti monipuolisena palveluntuottajana, asiantuntijana ja vaikuttajana sekä kehittää näitä toimintoja eteenpäin. 

Valtakunnalliset toiminnat

Kriminaaliasiamiestoiminta

Kriminaaliasiamiestoiminta ehkäisee rangaistuksesta vapautuvien ja heidän omaistensa jäämistä tarvitsemiensa palvelujen, etuusjärjestelmien ja muiden tukimuotojen ulkopuolelle. Asiamiestoiminta antaa asiakkaille neuvontaa ja ohjausta sekä tekee edunvalvontaa ja vaikuttamistoimintaa.

Vuonna 2018 annettiin poikkeuksellisen paljon lausuntoja (12 kpl), joista valtaosa koski oikeusministeriön lakiehdotuksia. Eduskunnan lakivaliokunnan asiantuntijakuulemisissa asiamiestoiminta oli kolmesti.

Asumispalveluohjaus vapautuville

Asumispalveluohjaus on tarkoitettu rikosseuraamuksesta vapautuville, jotka ovat asunnottomia, elävät ilman pysyvää asuntoa tai tarvitsevat apua asumiseen liittyvissä asioissa. Toiminnan taustalla on huoli erityisesti vapautuvien vankien sijoittumisesta rangaistuksen jälkeen.

Vuonna 2018 toiminta painottui lyhytaikaisvankien osastolle kehitettyyn työmalliin. Työmallin asiakasprosesseista on tekeillä arviointitutkimus. Vuoden yhtenä painopisteenä oli vaikuttamistyön ja viestinnän kehittäminen.

Mies istuu tietokoneella kuulokkeet korvilla.

Oppiva-oppimisvalmennus

Oppiva-toiminnan tavoitteena on lisätä rikostaustaisten oppimisvaikeuksiin liittyvää tietoa sekä kehittää niiden tunnistamiseen ja tukeen liittyviä menetelmiä. Päämääränä on myös edistää rikostaustaisten koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia sekä ehkäistä uusintarikollisuutta.

ADHD-käsikirjasta ilmestyi maaliskuussa 2018 uusi painos ja sitä levitettiin kevään aikana valtakunnallisesti Rikosseuraamuslaitoksen henkilökunnalle ja muille rikostaustaisten parissa työskenteleville ammattilaisille.

Vapautuvien asumisen tuen verkosto

Valtakunnallinen Vapautuvien asumisen tuen verkosto (VAT) vähentää vankilasta vapautuvien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien henkilöiden asunnottomuutta.

Vuonna 2018 toteutettiin aiheeseen liittyen kolme seminaaria ja viisi työpajaa eri puolilla maata ja yhdelle paikkakunnalle perustettiin uusi työryhmä aiheen ympärille. Lisäksi tuotettiin materiaaleja ja osallistuttiin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Uusien jäsenjärjestöjen liittyminen verkostoon vahvisti toiminnan valtakunnallisuutta.

Ehjä perhe –toiminta

Ehjä perhe -toiminnan tavoitteena on rikostaustaisten läheis- ja perhetyön kehittäminen. Toiminta koordinoi vankien ja heidän omaistensa vertaisryhmätoimintaa ja järjestää perheleirejä.

Ehjä perhe -toiminta osallistui lapsiasiavaltuutetun pyöreän pöydän neuvotteluun, jossa keskusteltiin laajan viranomais- ja asiantuntijaverkoston kanssa lapsen mahdollisuuksista tavata vangittua vanhempaansa. Neuvottelujen johtopäätöksenä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon puolelta todettiin, että lapsi- ja perheasiat voisi ottaa osaksi vankiloiden tulossuunnittelua.

Naiset näkyviksi -hanke (2018-2020)

Naiset näkyviksi -hankkeen kohderyhmää ovat pääkaupunkiseudulle vankilasta vapautuvat ja rikostaustaiset naiset. Asiakkaille rakennetaan tukijatkumoita yhteiskunnan palveluihin moniammatillisen tiimityön avulla, joka mahdollistaa kompleksisten elämäntilanteiden ratkomisen.

Vaikeista elämäntilanteistaan huolimatta asiakkaat sitoutuivat hyvin vakauttavaan työskentelyyn. Hankkeen yhteistyöverkosto rakentui nopeasti laajaksi ja siihen kuuluvat esimerkiksi Rikosseuraamuslaitos, vankiterveydenhuolto, järjestösektorija yliopistot.

SeriE-hanke (2018-2020)

SeriE-hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa tarjoamalla tukea henkilöille, jotka ovat huolissaan lapsiin kohdistuvista seksuaalisista mieltymyksistään tai jotka ovat tehneet lapseen kohdistuvan seksuaalirikoksen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Sexpo-säätiön kanssa.

Hankkeen käynnistyminen oli pitkän työn tulosta ja se sai heti käynnistyttyään runsaasti medianäkyvyyttä. Asiakkaiden ajanvaraus täyttyi nopeasti. Hanke koordinoi pääkaupunkiseudulla toimivaa SeriE-verkostoa ja valtakunnallista Seri-verkkoa, joiden tavoitteita saatiin vuoden aikana yhtenäistettyä.

Viestintä

Viestintä tekee näkyväksi säätiön työtä ja asiantuntijuutta. Viestintä kytkeytyy osaksi vaikuttamistyötä, jonka lisääminen on asetettu strategiseksi tavoitteeksi.

Vertaistoiminnat

Vertaistuki Redis

Vertaistuki Redis on on päihteetön kohtaamispaikka, joka on suunnattu päihderiippuvuudesta ja vankilakierteestä toipuville. Redis tarjoaa muun muassa ryhmätoimintaa, vertaistukea ja monipuolisen tukiverkoston.

Rediksessä järjestettiin vuonna 2018 ensimmäistä kertaa yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa Vertaisohjaaja –peruskurssi. Rediksessä kirjattiin kokonaisuudessaan 5750 asiakaskäyntiä, mikä on huomattava lisäys edellisvuoteen verrattuna (4143 käyntiä).

Nuorten toiminta

Nuorten toimintakeskus tarjoaa yksilöllistä tukea ja apua 15-29 -vuotiaille rikostaustaisille nuorille. Tavoitteena on kulkea asiakkaiden rinnalla jo vankeusaika, jotta yhteistyö kantaa yli asteittaisen vapautumisen.  Toimintakeskus tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden suorittaa yhdyskuntapalvelua ja se voi toimia toimintavelvoitepaikkana koevapaudessa ja valvontarangaistuksessa. Toimintakeskus tarjoaa nuorille tukea yhteisöllisyyden ja vertaistuen kautta. Toimintamuotoina ovat esimerkiksi liikunta, tapahtumien järjestäminen ja musiikin teko.

Hanke onnistui tavoittamaan edellisvuoteen verrattuna enemmän asiakkaita. Kävijämäärät nousivat yli 25 prosenttia (2018 yli 100 kävijää) ja toimintoihin osallistumisten määrä nousi 44 prosenttia (vuonna 2018 1800 osallistumista).

Hard Luck –nettikahvilahanke (2018-2020)

Hard Luck -nettikahvila pyrkii parantamaan asunnottomien ja rikostaustaisten digivalmiuksia. Nettikahvilassa opetellaan tietokoneen peruskäyttöä sekä sähköisten virastoasioiden, kuten etuushakemusten täyttämistä. Asiakas saa ohjaajilta yksilöllistä ohjausta ja aikaa tarpeensa mukaan.

Hanke tavoitti vuoden 2018 aikana 150 eri asiakasta, ja käyntejä nettikahvilassa oli yli 500. Asiakaspalautteen perusteella toiminta on osoittautunut tarpeelliseksi.

Raittila

Raittila on päihteetön olohuone, joka tarjoaa iltaisin ja viikonloppuisin vertaisuutta toimintakykyisille ja aktiivisuutta haluaville päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Hanketta toteutetaan yhteistyössä usean eri toimijan kanssa. Raittila järjestää keskusteluryhmiä, kädentaitoja, liikuntaa sekä paljon muuta toimintaa yhdessä hankekumppaneiden kanssa.

Vuonna 2018 Raittila vakiinnutti paikkansa pääkaupungin yhtenä vahvana vertaistoimintapaikkana. Kävijöitä oli kuukausittain lähes tuhat, joista kolmannes naisia.

Kuntouttavat palvelut

Tukiasumispalvelut

Tukiasumispalveluissa tuotetaan asumisen tukea ja vuokra-asumista asunnottomana vankilasta vapautuville.  Helsinkiläisille on tarjottu päihdehuollon asumispalvelua sekä tuettua asumista hajasijoitetuissa asunnoissa. Espoossa on tarjottu ns. Allianssi-mallilla tuettua asumista asunto ensin –periaatteen mukaisesti ja Vantaalla kotiin vietävää tukea Vantaan kanssa solmitun kumppanuussopimuksen mukaisesti.

Vuoden 2018 tärkein muutos on ollut loppuvuodesta aloitettu päihdehuollon asumispalvelun korvaaminen keskittymällä hajasijoitettuihin tukiasuntoihin ja asunto ensin –periaatteen käyttöönoton valmistelu.

Jokela

Kuntouttavana vankityötoimintana on tarjottu Jokelan vankilan avo-osaston vangeille mahdollisuus erilaisiin kiinteistön kunnostustöihin. Säätiö omistaa ison kiinteistön Helsingin Sörnäisissä, joka tarjoaa mahdollisuuden monipuolisiin pintaremontointitöihin.

Ryhmämuotoinen yhdyskuntapalvelu

Ryhmämuotoisessa yhdyskuntapalvelussa (RyMy) järjestetään työtoimintaa Helsingin maa- ja merilinnoitusten puolustusasemilla sekä Lapinlahden sairaalaan alueella tehtävässä ympäristönhoitotyössä. Ryhmämuotoisessa yhdyskuntapalvelussa toimivat sekä palveluohjaaja että työvalmentaja, jotka ovat yhdyskuntapalvelua suorittavan tukena työtehtävissä suorituksen aikana sekä tarpeen mukaan myös suoritusajan ulkopuolella.

Ryhmämuotoisen yhdyskuntapalvelun osalta vuoden 2018 kohokohta oli Kannelmäen rumpupolun puiston linnoitusaseman siivous- ja raivaustöiden loppuunsaattaminen. Myös suorittajien henkilökohtaisesti saama kiitos läheisen päiväkodin henkilökunnalta koskien nyt mahdollistettua tilaisuutta tulla lasten kanssa siivottuihin juoksuhautoihin retkelle, oli merkittävää. Työtoiminnan ohella palveluohjaus sekä tuki viranomaisasioinnissa nähtiin tärkeänä osana ryhmämuotoisen yhdyskuntapalvelun suorittamista.