Vuosikatsaus 2018

Kriminaalihuollon tukisäätiö 

Kriminaalihuollon tukisäätiö tukee rikostaustaisia ja heidän läheisiään sekä edistää heidän hyvinvointiaan ja osallisuuttaan. Lisäksi säätiö parantaa heidän asemaansa yhteiskunnassa ja auttaa rikostaustaisia irtautumaan rikoksista. Kriminaalihuollon tukisäätiö tarjoaa uusia näkökulmia ja voimavaroja muutokseen, lisää rikostaustaisten toimijuutta yhteiskunnassa, rakentaa verkostoja sekä tuottaa ja kehittää palveluita. Säätiö vahvisti vaikuttamistyöhön ja palvelujen kehittämiseen suuntautuvan strategian vuosille 2019-2021.

Valtakunnalliset toiminnat

Kriminaaliasiamiestoiminta 

Kriminaaliasiamiestoiminta ehkäisee rangaistuksesta vapautuvien ja heidän omaistensa jäämistä tarvitsemiensa palvelujen, etuusjärjestelmien ja muiden tukimuotojen ulkopuolelle. Asiamiestoiminta antaa asiakkaille neuvontaa ja ohjausta sekä tekee edunvalvontaa ja vaikuttamistoimintaa.  

Vuonna 2018 annettiin poikkeuksellisen paljon lausuntoja (12 kpl), joista valtaosa koski oikeusministeriön lakiehdotuksia. Eduskunnan lakivaliokunnan asiantuntijakuulemisissa asiamiestoiminta oli kolmesti. 

Asumispalveluohjaus vapautuville 

Asumispalveluohjaus on tarkoitettu rikosseuraamuksesta vapautuville, jotka ovat asunnottomia, elävät ilman pysyvää asuntoa tai tarvitsevat apua asumiseen liittyvissä asioissa. Toiminnan taustalla on huoli erityisesti vapautuvien vankien sijoittumisesta rangaistuksen jälkeen.  

Vuonna 2018 toiminta painottui lyhytaikaisvankien osastolle kehitettyyn työmalliin. Työmallin asiakasprosesseista on tekeillä arviointitutkimus. Vuoden yhtenä painopisteenä oli vaikuttamistyön ja viestinnän kehittäminen. 

Oppiva-oppimisvalmennus 

Oppiva-toiminnan tavoitteena on lisätä rikostaustaisten oppimisvaikeuksiin liittyvää tietoa sekä kehittää niiden tunnistamiseen ja tukeen liittyviä menetelmiä. Päämääränä on myös edistää rikostaustaisten koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia sekä ehkäistä uusintarikollisuutta. 

ADHD-käsikirjasta ilmestyi maaliskuussa 2018 uusi painos ja sitä levitettiin kevään aikana valtakunnallisesti Rikosseuraamuslaitoksen henkilökunnalle ja muille rikostaustaisten parissa työskenteleville ammattilaisille.   

Vapautuvien asumisen tuen verkosto  

Valtakunnallinen Vapautuvien asumisen tuen verkosto (VAT) vähentää vankilasta vapautuvien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien henkilöiden asunnottomuutta.  

Vuonna 2018 toteutettiin aiheeseen liittyen kolme seminaaria ja viisi työpajaa eri puolilla maata ja yhdelle paikkakunnalle perustettiin uusi työryhmä aiheen ympärille. Lisäksi tuotettiin materiaaleja ja osallistuttiin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Uusien jäsenjärjestöjen liittyminen verkostoon vahvisti toiminnan valtakunnallisuutta.   

Ehjä perhe toiminta 

Ehjä perhe -toiminnan tavoitteena on rikostaustaisten läheis- ja perhetyön kehittäminen. Toiminta koordinoi vankien ja heidän omaistensa vertaisryhmätoimintaa ja järjestää perheleirejä.  

Ehjä perhe -toiminta osallistui lapsiasiavaltuutetun pyöreän pöydän neuvotteluun, jossa keskusteltiin laajan viranomais- ja asiantuntijaverkoston kanssa lapsen mahdollisuuksista tavata vangittua vanhempaansa. Neuvottelujen johtopäätöksenä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnon puolelta todettiin, että lapsi- ja perheasiat voisi ottaa osaksi vankiloiden tulossuunnittelua. 

Sauman jatkohanke – vakavien rikosten sovittelun juurruttaminen koko maahan (2017-2018) 

Kriminaalihuollon tukisäätiö kehitti vuosina 2013-2016 vakavien rikosten jälkikäsittelymallin oikeusministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön aloitteesta. Jatkohankkeessa vakavien rikosten jälkikäsittely pyrittiin vakiinnuttamaan Suomeen.  

Vuonna 2018 aloitettiin neuvottelut toiminnan siirtymisestä Vuolle Setlementti ry:n kanssa, joka on uhrien ja omaisten kannalta neutraalimpi toimija. Jatkorahoitus varmistui vuodeksi eteenpäin.  

Naiset näkyviksi -hanke (2018-2020) 

Naiset näkyviksi -hankkeen kohderyhmää ovat pääkaupunkiseudulle vankilasta vapautuvat ja rikostaustaiset naiset. Asiakkaille rakennetaan tukijatkumoita yhteiskunnan palveluihin moniammatillisen tiimityön avulla, joka mahdollistaa kompleksisten elämäntilanteiden ratkomisen 

Vaikeista elämäntilanteistaan huolimatta asiakkaat sitoutuivat hyvin vakauttavaan työskentelyyn. Hankkeen yhteistyöverkosto rakentui nopeasti laajaksi ja siihen kuuluvat esimerkiksi Rikosseuraamuslaitos, vankiterveydenhuolto, järjestösektori ja yliopistot. 

SeriE-hanke (2018-2020)  

SeriE-hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa tarjoamalla tukea henkilöille, jotka ovat huolissaan lapsiin kohdistuvista seksuaalisista mieltymyksistään tai jotka ovat tehneet lapseen kohdistuvan seksuaalirikoksen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Sexpo-säätiön kanssa. 

Hankkeen käynnistyminen oli pitkän työn tulosta ja se sai heti käynnistyttyään runsaasti medianäkyvyyttä. Asiakkaiden ajanvaraus täyttyi nopeasti. Hanke koordinoi pääkaupunkiseudulla toimivaa SeriE-verkostoa ja valtakunnallista Seri-verkkoa, joiden tavoitteita saatiin vuoden aikana yhtenäistettyä. 

Kääntöpiiri-hanke (2017-2018)  

Hankkeen tehtävänä on yhden luukun periaatteella palveluohjaus- ja palvelumallin kehittäminen. Asiakkaille rakennetaan toimintojen kokonaisuutta, jonka tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn, arkielämän taitojen sekä sosiaalisen selviytymisen parantuminen. Toiminta on suunnattu lyhyiltä alle 12 kk tuomioilta vapautuville ja yhdyskuntaseuraamusta tai valvottua koevapautta suorittaville. 

Hanke toteutettiin yhteistyössä Silta-valmennus ry:n kanssa, joka jatkaa hanketta yhdessä Vailla vakinaista asuntoa ry:n kanssa.

Vertaistoiminnat

Vertaistuki Redis 

Vertaistuki Redis on on päihteetön kohtaamispaikka, joka on suunnattu päihderiippuvuudesta ja vankilakierteestä toipuville. Redis tarjoaa muun muassa ryhmätoimintaa, vertaistukea ja monipuolisen tukiverkoston.  

Rediksessä järjestettiin ensimmäistä kertaa yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa Vertaisohjaaja peruskurssi. Rediksessä kirjattiin kokonaisuudessaan 5750 asiakaskäyntiä, mikä on huomattava lisäys edellisvuoteen verrattuna (4143 käyntiä).  

Nuorten toimintakeskushanke (2016-2018) 

Nuorten toimintakeskus tarjoaa yksilöllistä tukea ja apua 15-29 -vuotiaille rikostaustaisille nuorille. Tavoitteena on kulkea asiakkaiden rinnalla jo vankeusaika, jotta yhteistyö kantaa yli asteittaisen vapautumisen.  Toimintakeskus tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden suorittaa yhdyskuntapalvelua ja se voi toimia toimintavelvoitepaikkana koevapaudessa ja valvontarangaistuksessa. Toimintakeskus tarjoaa nuorille tukea yhteisöllisyyden ja vertaistuen kautta. Toimintamuotoina ovat esimerkiksi liikunta, tapahtumien järjestäminen ja musiikin teko.  

Hanke onnistui tavoittamaan edellisvuoteen verrattuna enemmän asiakkaita. Kävijämäärät nousivat yli 25 prosenttia (2018 yli 100 kävijää) ja toimintoihin osallistumisten määrä nousi 44 prosenttia (vuonna 2018 1800 osallistumista).  

Hard Luck nettikahvilahanke (2018-2020) 

Hard Luck -nettikahvila pyrkii parantamaan asunnottomien ja rikostaustaisten digivalmiuksia. Nettikahvilassa opetellaan tietokoneen peruskäyttöä sekä sähköisten virastoasioiden, kuten etuushakemusten täyttämistä. Asiakas saa ohjaajilta yksilöllistä ohjausta ja aikaa tarpeensa mukaan.   

Hanke tavoitti vuoden 2018 aikana 150 eri asiakasta, ja käyntejä nettikahvilassa oli yli 500. Asiakaspalautteen perusteella toiminta on osoittautunut tarpeelliseksi.  

Raittila-hanke (2017-2019) 

Raittila on päihteetön olohuone, joka tarjoaa iltaisin ja viikonloppuisin vertaisuutta toimintakykyisille ja aktiivisuutta haluaville päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Hanketta toteutetaan yhteistyössä usean eri toimijan kanssa. Raittila järjestää keskusteluryhmiä, kädentaitoja, liikuntaa sekä paljon muuta toimintaa yhdessä hankekumppaneiden kanssa.  

Vuonna 2018 Raittila vakiinnutti paikkansa pääkaupungin yhtenä vahvana vertaistoimintapaikkana. Kävijöitä oli kuukausittain lähes tuhat, joista kolmannes naisia.  

 

Kuntouttavat palvelut

Tukiasumispalvelut

Tukiasumispalveluissa tuotetaan asumisen tukea ja vuokra-asumista asunnottomana vankilasta vapautuville.  Helsinkiläisille on tarjottu päihdehuollon asumispalvelua sekä tuettua asumista hajasijoitetuissa asunnoissa. Espoossa on tarjottu ns. Allianssi-mallilla tuettua asumista asunto ensin periaatteen mukaisesti ja Vantaalla kotiin vietävää tukea Vantaan kanssa solmitun kumppanuussopimuksen mukaisesti.  

Vuoden tärkein muutos on ollut loppuvuodesta aloitettu päihdehuollon asumispalvelun korvaaminen keskittymällä hajasijoitettuihin tukiasuntoihin ja asunto ensin periaatteen käyttöönoton valmistelu. 

Jokela 

Kuntouttavana vankityötoimintana on tarjottu Jokelan vankilan avo-osaston vangeille mahdollisuus erilaisiin kiinteistön kunnostustöihin. Säätiö omistaa ison kiinteistön Helsingin Sörnäisissä, joka tarjoaa mahdollisuuden monipuolisiin pintaremontointitöihin.  

Ryhmämuotoinen yhdyskuntapalvelu 

Ryhmämuotoisessa yhdyskuntapalvelussa (RyMy) järjestetään työtoimintaa Helsingin maa- ja merilinnoitusten puolustusasemilla sekä Lapinlahden sairaalaan alueella tehtävässä ympäristönhoitotyössä. Ryhmämuotoisessa yhdyskuntapalvelussa toimivat sekä palveluohjaaja että työvalmentaja, jotka ovat yhdyskuntapalvelua suorittavan tukena työtehtävissä suorituksen aikana sekä tarpeen mukaan myös suoritusajan ulkopuolella. 

Ryhmämuotoisen yhdyskuntapalvelun osalta vuoden 2018 kohokohta oli Kannelmäen rumpupolun puiston linnoitusaseman siivous- ja raivaustöiden loppuunsaattaminen. Myös suorittajien henkilökohtaisesti saama kiitos läheisen päiväkodin henkilökunnalta koskien nyt mahdollistettua tilaisuutta tulla lasten kanssa siivottuihin juoksuhautoihin retkelle, oli merkittävää. Työtoiminnan ohella palveluohjaus sekä tuki viranomaisasioinnissa nähtiin tärkeänä osana ryhmämuotoisen yhdyskuntapalvelun suorittamista. 

Tukipalvelut

Viestintä 

Viestintä tekee näkyväksi säätiön työtä ja asiantuntijuutta. Viestintä kytkeytyy osaksi vaikuttamistyötä, jonka lisääminen on asetettu strategiseksi tavoitteeksi.

Säätiö avasi uudet verkkosivut, jotka yhdistyvät Portti vapauteen -sivuston ja Kriminaalihuollon tukisäätiön omat verkkosivut. Muutoksen tavoitteena on palvella säätiön kohderyhmiä aiempaa paremmin. Lisäksi otettiin käyttöön tiedote- ja uutiskirjejakelupalvelut, jotka ovat lisänneet säätiön medianäkyvyyttä.  

Kuvat: Unsplash