Lausunnot

Kriminaalihuollon tukisäätiön vaikuttamistoimintaan kuuluu lausuntojen antaminen tekeillä oleviin lakiuudistuksiin sekä mahdollisiin muihin selvityksiin.

2021

Lausunto koskien lainsäädäntömuutoksia tartuntatautien torjumiseksi rangaistusten täytäntöönpanossa 15.1.2021

Lausunto hallituksen esitykseen RIkosseuraamuslaitoksen organisaatiouudistuksesta 11.1.2021

2020

Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle tupakoinnin sallimisesta vangeille vähintään kerran päivässä 8.12.2020

Vastaus kansallisen lapsistrategian toisen raportin kohtaan 9: haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten oikeuksien turvaaminen 30.11.2020

Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle tupakoinnin täyskiellosta 22.10.2020

Lausunto sisäministeriölle sisäisen turvallisuuden selonteon kehittämislinjauksiin 16.10.2020

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta koskien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä ja maakuntien perustamista koskevaa uudistusta 25.9.2020

Lausunto henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien
muuttamisesta 4.9.2020

Lausunto vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta 10.8.2020

Lausunto valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta 30.6.2020

Tupakoinnin järjestäminen vankiloissa 17.04.2020

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta 1.4.2020

Lausunto sakon muuntorangaistuksen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon väliaikaisesta rajoittamisesta 1.4.2020

2019

Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn tavoite- ja toimenpidesuunnitelma vuosille 2020-2025 16.10.2019

Lasten osallistumisoikeuksien tilannekuvaus 30.8.2019

Rikosseuramuslaitoksen ja poliisin yhteistyö vankeusaikaisen rikollisuuden estämisessä ja laitosturvallisuuden ylläpitämisessä 30.8.2019

Toimintamalli rikoksilla oireileville nuorille. Kehittämistyöryhmän ehdotus. 15.8.2019

Lausunto  lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelu –raportista ja siinä esitetyistä kehittämisehdotuksista  1.3.2019

Lausunto järjestyssääntötyöryhmän esitykseen vankiloiden mallijärjestyssäännöiksi 18.2.2019

2018

Lausunto lakivaliokunnalle hallituksen esitykseen ensikertalaisuussäädöksistä 13.11.2018

Lausunto lakivaliokunnalle hallituksen esitykseen koskien sakon muuntorangaistusta 8.11.2018

Lausunto lakivaliokunnalle hallituksen esitykseen koskien ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksia 21.9.2018

Lausunto lakivaliokunnalle hallituksen esitykseen väkivalta- ja seksuaalirikoksiin syyllistyneinen vankien uusimisriskin arvioinnista 21.9.2018

Lausunto hallituksen esitykseen lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista 21.9.2018

Lausunto hallituksen esitykseen uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi  13.9.2018

Lausunto lennokkeja, sylkemissuojaa ja sakon täytäntöönpanoa koskevaan lakiesitykseen 24.8.2018

Lausunto sakon muuntorangaistusta koskevaan lakiesitykseen 17.8.2018

Lausunto väkivaltariskin arviointia koskevaan lakiesitykseen 13.8.2018

Lausunto rikoslain ensikertalaisuusäädöksiä koskevaan lakiesitykseen 1.8.2018

Lausunto muistioon rangaistusten oikeasuhtaisuudesta
Kritsin lausunto oikeusministeriön arviomuistioon rangaistusten oikeasuhtaisuudesta (lausuntopyynnön diaarinro OM 1/41/2018)
106KB, päivitetty 30.4.2018

Ehdollisen vankeuden oheisseuraamukset
Lausunto oikeusministeriönn työryhmän ehdotukseen ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksista
44KB, päivitetty 9.4.2018

2017

Ulkomaalaislaki
67KB, päivitetty 30.8.2017

Valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalveluissa
Lausunto sote-uudistukseen liittyvään lakiesitykseen asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveyspalveluissa
77KB, päivitetty 28.3.2017

Lausunto lakivaliokunnalle vankirahauudistuksesta
Lausunto lakivaliokunnalle esityksestä laeiksi vankeuslain, tutkintavankeuslain ja yhdyskuntaseuraamuslain muuttamiseksi. Esityksellä uudistettaisiin mm. vankirahojen maksuperusteita.
166KB, päivitetty 28.3.2017

2016

Lausunto hallituksen esitykseen koulutuksesta
Kriminaalihuollon tukisäätiön lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
219KB, päivitetty 30.1.2017

LaVL_vaihtoehdot tutkintavankeudelle.pdf
Lausunto lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä vaihtoehdoiksi tutkintavankeudelle
71KB, päivitetty 11.1.2017

Kelan toimeentulotukiohjeet
Kriminaaliasiamiestoiminnan lausunto Kelan toimeentulotukea koskevaan ohjeluonnokseen
262KB, päivitetty 12.9.2016

Vankirahalausunto
Lausunto vankeus- ja tutkintavankeuslain uudistukseen koskien vankien taloudellisia etuuksia
73KB, päivitetty 1.8.2016

Lausunto esitykseen tutkintavankeuden vaihtoehdoista
324KB, päivitetty 19.4.2016

2015

Lausunto vankeusasetukseen
Lausunto valtioneuvoston esitykseen uudeksi vankeus- ja tutkintavankeusasetukseksi46KB, päivitetty 12.3.2015

Lausunto sakon muunnosta_valiokunta 2015
Lausunto lakivaliokunnalle sakon muuntorangaistusta koskevasta lakimuutoksesta
92KB, päivitetty 26.1.2015

Lausunto rikosuhrimaksusta_valiokunta2015
Lausunto lakivaliokunnalle esitetystä rikosuhrimaksulaista
89KB, päivitetty 26.1.2015

2014

Lausunto yhdyskuntaseuraamuslaista
Lausunto lakivaliokunnalle 12.11. hallituksen esityksestä yhdyskuntaseuraamuslaiksi
127KB, päivitetty 18.11.2014

Lausunto rikosuhrimaksusta
60KB, päivitetty 20.10.2014

Lausunto sakon muuntorangaistuksista
Lausunto hallituksen esitykseen sakon muuntorangaistusjärjestelmän uudistamisesta
2MB, päivitetty 3.7.2014

Lausunto sosiaalihuoltolaista
Lausunto hallituksen esitykseen sosiaalihuoltolain uudistuksesta
4,6MB, päivitetty 3.7.2014

Sote-uudistus
Lausunto järjestöjen sote-kuulemiseen 5.5. 2014, kriminaaliasiamiestoiminta ja päihdeasiamiehen toimisto
89KB, päivitetty 6.5.2014

KAM Lausunto velkajärjestelylakiin
Kriminaaliasiamiestoiminnan lausunto esitykseen yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevan lain täydentämisestä.
146KB, päivitetty 14.2.2014

Itsemurhien ehkäisy ja kiirellisen hoidon tarpeen arviointi rikosseuraamusalalla
Lausunto luonnokseen Rikosseuraamuslaitoksen oppaaksi
129KB, päivitetty 24.1.2014

2013

Lukio_terveystieto_2013.pdf
Lausunto lukio-opetuksen tuntijaon uudistamiseen terveystiedon opetuksen osalta
83KB, päivitetty 24.10.2013

Lausunto vankeus- ja tutkintavankeuslakien muutosesitykseen
Lausunto hallituksen esitykseen vankeus- ja tutkintavankeuslakien uudistamiseksi.
85KB, päivitetty 22.10.2013

Lausunto lastensuojelun laatusuosituksista
411KB, päivitetty 2.10.2013

Lausunto Toimiva lastensuojelu-selvitysryhmän loppuraportista
Lausunto STM:lle 29.9.2013
2,8MB, päivitetty 30.9.2013

Lausunto EU-direktiivin arviomuistioon seksuaalirikoksista
32KB, päivitetty 2.10.2013

Lausunto yhdistelmävankeudesta
108KB, päivitetty 2.10.2013

Lausunto lastensuojelulain 29 § muuttamisesta
Lausunto STM:lle 5.9. 2013
101KB, päivitetty 11.9.2013

Lausunto Rikosseuraamuslaitoksen toimitilavisioon 2025
104KB, päivitetty 3.10.2013

Lausunto koevapauslaista
Kritsin lausunto lakivaliokunnalle 26022013
193KB, päivitetty 26.2.2013

2012

Sosiaalihuoltolain uudistaminen_lokakuu2012
Lausunto sosiaalihuollon uudistamista pohtineen työryhmän esitykseen403KB, päivitetty 26.10.2012

Lausunto vakavan väkivallan vähentämisestä OM
161KB, päivitetty 12.10.2012

Lausunto vankitilojen luokittelusta
Kritsin lausunto Rikosseuraamuslaitoksen selvityksestä vankitilojen luokittelu valvonnan intensiivisyyden mukaan 6.9.2012
51KB, päivitetty 11.9.2012

Lausunto YKS-lainsäädäntöuudistuksesta
74KB, päivitetty 24.9.2012

Lausunto valvotusta koevapaudesta ja sähköisestä valvonnasta
58KB, päivitetty 24.9.2012

Lausunto risealan päihdetyöstä
Kritsin lausunto Rikosseuraamusalan päihdetyön linjauksista vuosille 2012-2016, Marjatta Kaurala 3.2.2012
55KB, päivitetty 11.9.2012

Kansalaisyhteiskuntalinjaus
Lausunto oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntalinjauksesta 31.7.2012
55KB, päivitetty 26.4.2013

2011

Lausunto YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta
53KB, päivitetty 9.10.2013

Lausunto tutkintavankeusolosuhteiden parantamisesta
39KB, päivitetty 9.10.2013

2010

Lasten suojeleminen seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä
104KB, päivitetty 9.10.2013

Lausunto sakon muuntojärjestelmän kehittämisestä
40KB, päivitetty 9.10.2013

2009

Lausunto seksuaalirikollisten hoidosta
238KB, päivitetty 9.10.2013

Pahoinpitelyrikos lähisuhteissa ja työpaikalla
178KB, päivitetty 9.10.2013

2008

Lausunto erityisryhjmien asunto-olosuhteiden parantamisesta
102KB, päivitetty 9.10.2013

2007

Sähköinen valvonta
41KB, päivitetty 9.10.2013

2006

Vangin muutoksenhakuoikeus
35KB, päivitetty 9.10.2013